Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ); oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok:

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

infoRgrafika

b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi:

infoRgrafika

2) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

infoRgrafika

b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi:

infoRgrafika

3) Przyczepy i naczepy:

a) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

infoRgrafika

b) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

infoRgrafika

4) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

infoRgrafika

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe