Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz.1045, poz.1283)

Rada Gminy w Żarnowcu

uchwala

§ 1. zmienić zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe