Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art.211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 153 143,00 zł , w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 12 143 168,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 9 975,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 977 978,00 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 10 979 478,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 998 500,00 zł

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 376 483,00 zł , z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 6 739 254,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2 637 229,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 467 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 115 995,00 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 20 000,00 zł

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 998 50 0,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 175 165,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 451 108,65 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 626 273,65 zł , które zostaną sfinansowane z następujących środków:

1) z nadwyżki budżetu w kwocie 175 165,00 zł

2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 451 108,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 80 000,00 zł , w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 58 800,00 zł

2. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21 200,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w wysokości 1 000,00 zł z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

4. Ustala się wydatki w wysokości 1 000,00 zł związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 471 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł .

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe