Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.81.2015 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik do uchwały Nr 0007.81.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do humanitarnego wyłapywania bezdomnych zwierząt,

2) dysponować sprawnym technicznie pojazdem specjalistycznym do przewozu wyłapywanych zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsca postojowe,

4) posiadać możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej,

5) posiadać możliwość przekazania wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska,

6) posiadać pomieszczenie do tymczasowego przetrzymywania wyłapywanych zwierząt na okres zanim zostaną dostarczone do schroniska,

7) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania:

1) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzone schronisko,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

3) posiadać możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej,

4) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części, powinien spełnić następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

3) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie,

4) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części, gdy brak jest możliwości natychmiastowej utylizacji,

5) posiadać możliwość przewozu zwłok zwierzęcych i ich części.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe