Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/212/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2015

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.1515), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, conastępuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2015 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik do Uchwały Nr XIV/212/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

I.Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych
w roku 2015

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1.

921

92109

2480

dotacja dla GOK

1 654 190,00

2.

921

92116

2480

dotacja dla Bibliotek

468 220,00

Razem

2 122 410,00

I.2. Dotacje przedmiotowedla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

900

90001

2650

dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy

189 810,00

2.

900

90001

2650

dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy

659 373,00

Razem

849 183,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.

Dział

Rozdz.

Zadanie

Kwota w złotych

1

010

01030

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

16 000,00

2

600

60004

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK

280 000,00

3

600

60014

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika Jasienica-Rudzica"

1 000 000,00

4

600

60014

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4426 w Mazańcowicach"

281 062,97

5

750

75095

Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na wkład własny gminy Jasienica w realizacji projektu "Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego"

2 017,07

6

750

75095

Dotacja projekt-"Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego-współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu"

6 000,00

7

754

75410

dotacja na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

15 000,00

8

754

75404

Dofinasowanie wymiany samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

15 000,00

9

851

85158

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

34 821,00

10

852

85212

Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

17 000,00

11

852

85216

Zwroty dotacji ( zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

478,00

12

921

92195

dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica

50 000,00

13

600

60014

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica (Strumieńska) w miejscowości Jasienica" (rejon szkoły)

35 000,00

14

600

60004

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Jasienica w 2015 roku (PKS w Bielsku - Białej S.A.)

414 044,00

Razem

2 166 423,04

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowedla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

801

80104

2540

Niepubliczne przedszkole

379 121,06

Razem

379 121,06

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

754

75412

2820

Zapewnienie gotowości bojowej w gminie

240 040,00

2

754

75412

6230

Dotacja dla OSP Landek na dofinansowanie zakupu samochodu

10 000,00

3

754

75412

6230

Dotacja dla OSP W Międzyrzeczu Dolnym na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego

3 000,00

4

754

75412

6230

Dotacja dla OSP w Międzyrzeczu Górnym na zakup drzwi garażowych

11 000,00

5

754

75412

6230

Dotacja dla OSP Świętoszówka na zakup rozpieracza ramieniowego z osprzętem

6 000,00

6

754

75495

2360

Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego

20 000,00

7

851

85154

2360

Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

10 000,00

8

900

90095

2360

Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10 000,00

9

921

92195

2360

Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

35 000,00

10

921

92120

2720

Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków

0,00

11

926

92605

2360

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

380 000,00

12

754

75412

6230

Dotacja dla OSP w Roztropicach na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych

2 840,00

13

754

75412

6230

Dotacja dla OSP w Iłownicy na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych

2 840,00

14

754

75412

6230

Dotacja dla OSP w Landeku na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych

2 800,00

15

754

75412

6230

Dotacja dla OSP Miedzyrzecze Górne - zakup materiałów do wykonania ocieplenia oraz elewacji dobudówki w części budynku przeznaczonej na gotowość bojową OSP

8 000,00

Razem

11 775 794,20

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe