Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/103/15 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE:

50 067,00

0,00

Dochody bieżące:

50 067,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

38 534,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

38 534,00

0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości

38 534,00

0,00

852

Pomoc społeczna

11 533,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

953,00

0,00

Rozliczenia z lat ubiegłych

953,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

10 580,00

0,00

Rozliczenia z lat ubiegłych

10 580,00

0,00

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:

61 067,00

11 000,00

Wydatki bieżące

61 067,00

11 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

38 534,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38 534,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

38 534,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38 534,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

11 000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

7 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

7 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

7 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

1 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

1 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (…)

0,00

3 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

3 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

3 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

11 000,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

11 000,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 000,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 000,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

11 533,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

953,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

953,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

953,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

10 580,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 580,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 580,00

0,00

§ 2. 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/81/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015r. traci brzmienie.

2. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Załącznik do Uchwały Nr XVII/103/15
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Miejski Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Przedszkole Miejskie nr 1

Przed zmianami

Zmiana

Po zmianach

DOCHODY OGÓŁEM:

100 000,00

93 000,00

15 000,00

108 000,00

100 000,00

304 855,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

93 000,00

15 000,00

108 000,00

100 000,00

304 855,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody z najmu, darowizn, wpływy z różnych
opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

28 000,00

0,00

opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

28 000,00

0,00

80104

Przedszkola

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 855,00

wpływy z opłat za żywienie dzieci oraz opłaty za
pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę
programową

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 855,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

78 500,00

69 000,00

15 000,00

84 000,00

72 000,00

0,00

wpływy z opłat za żywienie dzieci

78 500,00

69 000,00

15 000,00

84 000,00

72 000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody z najmu, darowizn, wpływy z różnych
opłat

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WYDATKI OGÓŁEM:

100 000,00

93 000,00

15 000,00

108 000,00

100 000,00

304 855,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

93 000,00

15 000,00

108 000,00

100 000,00

304 855,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pozostałych)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

28 000,00

0,00

wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych)

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

28 000,00

0,00

80104

Przedszkola

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 855,00

wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii, usług telefonicznych, internet, usługi pozostałe)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 855,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

78 500,00

69 000,00

15 000,00

84 000,00

72 000,00

0,00

wydatki na zakup żywności, koszty rzeczowe

78 500,00

69 000,00

15 000,00

84 000,00

72 000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych)

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe