Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/120/15 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:

7 420,00

0,00

Dochody bieżące

7 420,00

0,00

758

Różne rozliczenia

7 213,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 213,00

0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 213,00

0,00

852

Pomoc społeczna

207,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne

207,00

0,00

Pozostałe odsetki

207,00

0,00

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wydatki bieżące

478 254,69

470 834,69

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:

478 254,69

470 834,69

600

Transport i łączność

0,00

143 333,24

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

83 333,24

Dotacje na zadania bieżące

0,00

83 333,24

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

60 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

60 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

60 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

86 603,67

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

56 603,67

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

56 603,67

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

35 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

21 603,67

75095

Pozostała działalność

0,00

30 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

30 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

30 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

100 000,00

75416

Straż gminna (miejska)

0,00

100 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

100 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

100 000,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

30 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00

30 000,00

Obsługa długu publicznego

0,00

30 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

110 897,78

90002

Gospodarka odpadami

0,00

76 815,20

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

76 815,20

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

76 815,20

90015

Oświetlenie uliczne

0,00

34 082,58

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,00

34 082,58

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

34 082,58

801

Oświata i wychowanie

422 226,43

0,00

80101

Szkoły podstawowe

263 052,57

0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 213,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

255 839,57

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

255 839,57

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

18 212,38

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

18 212,38

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 212,38

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

80104

Przedszkola

37 500,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 500,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 500,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

80110

Gimnazja

103 461,48

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

103 461,48

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

103 461,48

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

55 821,26

0,00

85401

Świetlice szkolne

55 821,26

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

55 821,26

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 821,26

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

207,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne

207,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

207,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

207,00

0,00

§ 2. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Poręba z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2015 rok, prezentującym Dotacje udzielane z budżetu Miasta Poręba na 2015 rok zmniejsza się planowaną w Dz. 600 Rozdz. 60004 kwotę dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 83.333,24 zł do poziomu 487.566,76 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Urszula Milka


Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

(sesja w dniu 28.12.2015r.)

PROPONOWANE ZMIANY W DOCHODACH MIASTA PORĘBA:

Dz. 758 Rozdz. 75801 - zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.213,00 zł, która wpłynęła na rachunek Miasta z przeznaczeniem na koszty odprawy dla zwolnionego nauczyciela.

Dz. 852 Rozdz. 85212 - zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 207,00 zł - są to odsetki od niesłusznie pobieranego zasiłku rodzinnego

PROPONOWANE ZMIANY W WYDATKACH MIASTA PORĘBA:

Ogółem planowane wydatki zwiększa się o kwotę 7.420,00 zł (saldo między zwiększeniem o 478.254,69 zł a zmniejszeniem o 470,834,69 zł).

Z powyższej wielkości kwota 207,00 zł to środki ujęte w Dz. 852 Rozdz. 85212, jakie będą zwrócone na rachunek budżetu państwa, z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku rodzinnego (zadania zlecone). Natomiast kwota 7.420,00 zł to środki z subwencji, jakie zasilą plan finansowy MZS w Porębie jako refundacja kwoty odprawy wypłaconej nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę (zwiększenie w Dz. 801 Rozdz. 80101 poz. Świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Pozostałe zmiany (w obrębie wydatków na zadania własne) - opiewające na łączną kwotę 470,834,69 zł to przeniesienia środków między działami budżetu Miasta Poręba, mające na celu zabezpieczenie planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych gminy na wypłaty wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień b.r.

Przeniesienia te oraz zapewnienie finansowania zobowiązań możliwe były głównie dzięki zastosowanemu w grudniu 2015r. mechanizmowi subrogacji faktur i przeniesieniu płatności z tytułu zobowiązań cywilnych na rok 2016.

Stąd też zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miasta Poręba w następujących pozycjach:

Dz. 600 Rozdz. 60004 - kwota 83.333,24 zł;

Dz. 600 Rozdz. 60016 - kwota 60.000,00 zł;

Dz. 750 Rozdz. 75023 - kwota 56.603,67 zł;

Dz. 750 Rozdz. 75095 - kwota 30.000,00 zł;

Dz. 754 Rozdz. 75416 - kwota 100.000,00 zł;

Dz. 757 Rozdz. 75702 - kwota 30.000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002 - kwota 76.815,20 zł;

Dz. 900 Rozdz. 90015 - kwota 34.082,58 zł.

Natomiast zwiększa się planowane wydatki w Dz. 801 w poz. dotyczącej wynagrodzeń - o kwotę 415.013,43 zł oraz w Dz. 854 w poz. dotyczącej wynagrodzeń - o 55.821,26 zł.

Środki te zabezpieczą plany na wynagrodzenia w jednostkach zgodnie z zestawieniem:

Zmiany dot. wynagrodzeń za XI.2015r.:

Dz. 801

MZS

SP nr 2

SP nr 3

Przedszkole

RAZEM:

Rozdz. 80101

59 881,52

38 993,48

28 329,88

0,00

127 204,88

Rozdz. 80103

0,00

6 610,12

2 496,07

0,00

9 106,19

Rozdz. 80110

51 730,74

0,00

0,00

0,00

51 730,74

111 612,26

45 603,60

30 825,95

0,00

188 041,81

Dz. 854

MZS

SP nr 2

SP nr 3

Przedszkole

RAZEM:

Rozdz. 85401

16 982,31

6 136,62

4 791,70

0,00

27 910,63

Ogółem XI:

128 594,57

51 740,22

35 617,65

0,00

215 952,44

Zmiany dot. wynagrodzeń za XII.2015r.:

Dz. 801

MZS

SP nr 2

SP nr 3

Przedszkole

RAZEM:

Rozdz. 80101

63 225,56

37 079,25

28 329,88

0,00

128 634,69

Rozdz. 80103

0,00

6 610,12

2 496,07

0,00

9 106,19

Rozdz. 80104

0,00

0,00

0,00

37 500,00

37 500,00

Rozdz. 80110

51 730,74

0,00

0,00

0,00

51 730,74

114 956,30

43 689,37

30 825,95

37 500,00

226 971,62

Dz. 854

MZS

SP nr 2

SP nr 3

Przedszkole

RAZEM:

Rozdz. 85401

16 982,31

6 136,62

4 791,70

0,00

27 910,63

Ogółem XII:

131 938,61

49 825,99

35 617,65

37 500,00

254 882,25

ŁĄCZNE ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH:

MZS

SP nr 2

SP nr 3

Przedszkole

RAZEM:

Ogółem Dz. 801 i 854:

260 533,18

101 566,21

71 235,30

37 500,00

470 834,69

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe