Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.82.2015 Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 8, art. 10 ust. 1, art. 12 b i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.),

Rada Gminy Ślemień uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI.74.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2016 zmienia się zapis § 4 o treści:

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ślemień. który otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ślemień.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe