Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/309/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej nadanym Uchwałą
Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r.
Nr 142 poz. 2673 z późniejszymi zmianami) w Rozdziale 2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU w § 3 CZĘŚCI III W ZAKRESIE EKSPLOATACJI LOKALI UŻYTKOWYCH wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Usługi związane z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obemującym najem, dzierżawę i użyczenie składników majątkowych.";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Zapewnienie najemcom i dzierżawcom lokali użytkowych oraz biorącym w użyczenie lokale użytkowe możliwości korzystania z niezbędnych usług komunalnych (wod.-kan., gaz, c.o., itp.).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe