Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Miasta Imielin

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania własne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian § 2 Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok w zakresie ustalenia kwot dotacji na realizację zadań bieżących w kwocie 2.639.000,00 zł w tym 329.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ustalenia kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 21.911.465,00 zł z tego 9.855.494,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

§ 3. Dokonać zmiany Załącznika Nr 6 "Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok" do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok poprzez zwiększenie kwoty dotacji w dziale 926 -Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin


Tomasz Lamik


Załącznik do Uchwały Nr XV/104/2016
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 stycznia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE NA 2016 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa

ZMNIEJSZENIE

WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW

926

KULTURA FIZYCZNA

30.000,00

30.000,00

92601

Obiekty sportowe

30.000,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

30.000,00

-

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

30.000,00

-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.000,00

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

-

30.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

30.000,00

2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych

-

30.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe