Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/88/2016 Rady Gminy Przyrów

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Przyrów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśli publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum nadal dysponują wolnymi miejscami brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1) dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną wymagają codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w rejonie szkoły podstawowej/gimnazjum - 4p

2) w szkole podstawowej/gimnazjum obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka - 3p

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej/gimnazjum - 2p

4) dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci - 1p

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 2 niniejszej uchwały są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt. 1 - oświadczenie rodziców(prawnych opiekunów) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt. 2 - dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej/gimnazjum, o przyjęcie do której/którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej/gimnazjum;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) kandydata o jego miejscu pracy;

4) w przypadku kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o samotnym wychowywaniu kandydata do szkoły podstawowej/gimnazjum.

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe