Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/183/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świętochłowice przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20e ust. 3 i 4 w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Świętochłowice przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem wraz z odpowiadającą im liczbą punktów. Kryteria określone przez organ prowadzący uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych .

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

25 punktów

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

20 punktów

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkają w obwodzie szkoły

15 punktów

4.

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

10 punktów

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szkoły

5 punktów

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1. Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły;

2. Zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania dodatkowych opiekunów;

4. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

5. Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

§ 3. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Świętochłowice, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

1.

Wynik sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1 punkt za każdy punkt uzyskany na sprawdzianie po szóstej klasie

2.

Oceny z pięciu zajęć edukacyjnych:

a. języka polskiego,

b. matematyki,

c. historii i społeczeństwa,

d. przyrody,

e. obowiązkowego języka obcego nowożytnego

- ocena celująca: 5 punktów,

- ocena bardzo dobra: 3 punkty,

- ocena dobra: 2 punkty,

- ocena dostateczna: 1 punkt,

3.

Ocena z zachowania

- ocena wzorowa: 5 punktów,

- ocena bardzo dobra: 3 punkty,

- ocena dobra: 1 punkt

4.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

2 punkty

5.

Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z wykazem ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty

- I miejsce lub tytuł laureata: 6 punktów,

- II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punkty,

- III miejsce lub wyróżnienie: 2 punkty

6.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

2 punkty

7.

Rodzeństwo uczęszcza do danego gimnazjum

3 punkty

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 3 są odpowiednio:

1. Dla kryterium w punkcie 1 potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej;

2. Dla kryteriów od punktu 2 do punktu 6 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3. Dla kryterium w punkcie 7 oświadczenie rodziców;

§ 5. Kryteria określone w § 1 i § 3 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Świętochłowice począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa, zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świętochłowice, sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów oraz dokumenty jakie należy złożyć do potwierdzenia danego kryterium.

Zgodnie z art. 20 zf, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty kryteria, sposób przeliczania na punkty kryteriów, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, określa Rada Miejska.

Wytyczne przedstawione w uchwale będą dostosowane do obowiązujących procedur, począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega konsultacjom społecznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe