Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OS.1.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 5 stycznia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński

- Krystian Szostak - Wicestarosta

zwanym dalej Powierzającym

a

2. Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego,
w imieniu którego działa:

- Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Haręźlak

- przy udziale Skarbnika - Emilii Wojtuściszyn, udzielającego kontrasygnaty

zwanym dalej Przyjmującym

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), i uchwały nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622) strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie według harmonogramu terminarza turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze obowiązującego na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 będzie realizowane w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 66, zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu:

1) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;

2) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wynosi 400 złotych (słownie: czterysta złotych).

§ 4. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji w wysokości określonej w § 3 ust 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie.

2. Powierzający będzie przekazywać dotację, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, za każdy turnus przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5. Ośrodek w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego turnusu, zobowiązany jest do przekazania szkole imiennych zaświadczeń o ukończeniu turnusu.

§ 6. 1. Przyjmujący w terminie 21 dni od dnia otrzymania środków przygotuje rozliczenie dotacji i przekaże je Powierzającemu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji.

3. Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2016r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od stycznia do grudnia 2016r. uczniów i kosztu, o którym mowa w § 3 porozumienia zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2016r. i rozliczona do dnia 15 stycznia 2017r.

4. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 7. Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia turnusu zapewni Ośrodek.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 11. . Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Krystian Szostak

Zastępca Prezydenta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik Miasta


Emilia Wojtuściszyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe