Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, na wniosek Burmistrza Miasta.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

stwierdza, iż niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry, przyjętego Uchwałą Nr LXII/619/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego.

2. Plan obejmuje jeden obszar o granicach określonych na rysunku planu.

3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika numer 1.

§ 2. 1. Niniejszy plan obejmuje:

1) ustalenia planu zawarte w treści uchwały,

2) rysunek planu w skali 1: 1000 obejmujący załącznik numer 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego - załącznik nr 2,

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 3.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszarów objętych planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowo - cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów, o których mowa w ust. 3.

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu: 1B-MNU,

2) teren zieleni izolacyjnej o symbolu: 1B-ZI,

3) teren drogi wewnętrznej o symbolu: 1KDW.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach,

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczących obszaru, o którym mowa w § 1 uchwały,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu obejmujący załącznik nr 1,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50 % powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach działki budowlanej, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych w planie pod zabudowę, ponad 50 % powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, o ile ustalenia szczegółowe planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej,

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie terenu, o którym mowa w pkt 4,

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; przez powierzchnię całkowitą zabudowy rozumie się sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynków w granicach działki budowlanej mierzoną w obrysie zewnętrznym ścian,

7) terenie - należy przez to rozumieć wyznaczone liniami rozgraniczającymi części obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

8) garażach zbiorowych - należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający minimum 3 miejsca postojowe,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne,
po zewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części obiektów budowlanych; linia ta nie dotyczy: wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, podjazdów dla niepełnoprawnych, schodów zewnętrznych, elementów odwodnienia dachu wykraczających do 0,8 m poza zewnętrzną powierzchnię ściany budynku, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

10) usługach uciążliwych - należy przez to rozumieć:

a) usługi z zakresu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) usługi związane z obsługą pojazdów w tym: warsztatów samochodowych, myjni, lakierni, stacji obsługi pojazdów a także baz samochodowych,

c) usługi związane ze składowaniem: materiałów budowlanych, środków chemicznych, części maszyn oraz pojazdów,

d) rzemiosła o profilu produkcyjnym.

11) dachu płaskim - dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 120,

12) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50 % na każdy metr bieżący ogrodzenia,

13) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami mierzoną od średniego poziomu terenu po obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu,

14) urządzeniach sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć takie obiekty sportu i rekreacji, które nie są budynkami,

15) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcję izolacyjną i obejmującą drzewa i krzewy stanowiące w przewadze gatunki zimozielone.

§ 4. Na obszarach objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 5. 1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu 1B-MNU.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) usługi: handlu, gastronomii, kultury, oświaty, administracji, opieki zdrowotnej, a także biura oraz usługi rzemiosła z zastrzeżeniem pkt 4 lit. a.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty,

b) urządzenia sportu i rekreacji.

3) Na terenie 1B-MNU dopuszcza się lokalizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów, ścieżek rowerowych, a także dróg wewnętrznych, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury.

4) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji:

a) usług uciążliwych,

b) garaży zbiorowych,

c) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50 %,

d) maksymalna wysokość zabudowy za wyjątkiem budynków, altan, wiat - 20 m,

e) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem lit. f i g,

f) maksymalna wysokość budynków z dachem płaskim - 8 m,

g) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych z dachem płaskim nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,

h) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży, altan, wiat - 6 m, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość obiektów o dachach płaskich nie może przekroczyć 4 m,

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 30 % powierzchni działki budowlanej,

j) geometria dachów: dachy płaskie lub dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

k) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi 500 m2 przy minimalnej szerokości frontów działek 14 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

7) Obsługa komunikacyjna terenu 1B-MNU poprzez dostęp do drogi publicznej - ulicy Bolesława Śmiałego.

2. Teren zieleni izolacyjnej o symbolu: 1B-ZI.

1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna.

2) Na terenie 1B-ZI dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów.

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania podziału nieruchomości wynosi 50 m2; minimalna szerokość frontów działek - 6 m,

b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do -200.

3. Teren drogi wewnętrznej o symbolu: 1KDW.

1) Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna o szerokości w linach rozgraniczających od 4 m do 7 m zgodnie z rysunkiem planu.

2) Na terenie 1KDW dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy leżącej ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli stanowi ona realizację zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej.

2. W zakresie stosowania materiałów wykończeniowych budynków obowiązuje:

1) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych oraz blachy na elewacjach budynków,

2) nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych obiektów takich jak: tynki w kolorach jasnych, pokrycia ceramiczne bądź kamienne w szczególności w partiach cokołowych obiektów, a także dachówki ceramiczne, bądź inne materiały imitujące dachówki, w odcieniach brązu, czerni, ciemnej czerwieni bądź naturalnej ceramiki.

3. Ustalenia dotyczące ogrodzeń: od strony dróg publicznych zakazuje się wznoszenia ogrodzeń:

1) z prefabrykowanych elementów betonowych lub z blachy,

2) o wysokości większej niż 1,8 m,

3) pełnych o wysokości powyżej 1,2 m.

4. Zasady stosowania reklam:

1) zakaz realizacji reklam na drzewach, na obiektach małej architektury, na urządzeniach technicznych, na dachach budynków,

2) w przypadku lokalizacji reklam na budynkach - obowiązuje nakaz umieszczania ich w parterach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej wysokości okien I pietra,

3) zakaz stosowania reklam wolnostojących o powierzchni reklamowej większej niż 12 m2 i wysokości większej niż 5 m.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 7. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330- Gliwice oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec- Myszków. Celem zapewnienia ochrony wód podziemnych ustala się:

1) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód przesiąkowych, zanieczyszczenie wód podziemnych (np. składowanie odpadów, gromadzenie ścieków, produktów chemicznych petrochemicznych),

2) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

3) zakaz budowy otworowych wymienników ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego.

2. Dla terenu podlegającemu ochronie akustycznej i oznaczonemu na rysunku planu symbolem 1B-MNU obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu mieszkaniowo - usługowego.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

4. W granicach obszaru objętego planem obowiązuje nakaz stosowania szczelnych sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej.

5. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: w przypadku robót w obrębie rowów melioracyjnych należy przyjąć rozwiązania projektowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 8. 1. Dla realizowanej funkcji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,

2) dla obiektów rzemieślniczych - 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

3) dla obiektów handlowych, obiektów usługowych opieki zdrowotnej, biur - 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu,

4) dla obiektów gastronomii - 3 miejsca na 10 miejsc konsumenckich,

5) dla obiektów usługowych nie wymienionych w pkt. od 2 do 4 - 1 miejsce na 3 zatrudnionych.

2. Dla funkcji usługowej wymagane jest uwzględnienie miejsc parkingowych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:

1) co najmniej 1 stanowisko przy realizacji od 6 do 15 miejsc parkingowych,

2) nie mniej niż 4 % ogólnej liczby stanowisk, przy realizacji powyżej 15 miejsc parkingowych.

3. Dopuszczone w planie drogi wewnętrzne w granicach terenu 1B-MNU należy projektować, jako drogi o szerokości w liniach rozgraniczających od 5 m do 10 m. W przypadku nieprzelotowego zakończenia dróg o długości większej niż 60 m należy zakończyć je placem nawrotowym o minimalnych parametrach: 12 m x 12 m.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu ustaleń planu.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowy oraz rozbiórki istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób zapewniający ciągłość systemu zaopatrzenia w media.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących sieci średniego lub niskiego napięcia, leżących poza obszarem objętym planem,

2) dopuszcza się przebudowy sieci napowietrznych na linie kablowe.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie ze zbiorczej sieci wodociągowej,

2) sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej dla nowo projektowanego zainwestowania,

3) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.

5. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się odprowadzanie ścieków w systemie rozdzielczym do miejskiej oczyszczalni ścieków.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz - poprzez podłączenie do sieci istniejących, leżących poza obszarem objętym planem, bądź nowo - budowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia realizowanych dla potrzeb terenów określonych w planie,

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) ogrzewanie budynków z zastosowaniem indywidualnych bądź grupowych źródeł ciepła,

2) zakazuje się stosowania niskosprawnych (o sprawności energetycznej poniżej 80 %) systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw.

8. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną z urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.

10. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieków powierzchniowych poprzez rozbudowany systemu kanalizacji deszczowej.

2) dopuszcza się możliwość retencjonowania wód opadowych.

Rozdział 7.
Stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości

§ 10. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem wynosi 30 %.

Rozdział 8.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/229/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU -ZAŁĄCZNIK NR 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/229/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego - ZAŁĄCZNIK NR 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/229/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - ZAŁĄCZNIK NR 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe