Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WOK.032.15.2016.WES Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 18 lutego 2016 r. pomiędzy :

Powiatem Gliwickim z siedzibą pod adresem: 44-100Gliwice , ul. Zygmunta Starego 17, zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem,

który reprezentują:

1)Waldemar Dombek - Starosta Gliwicki

2)Jacek Zarzycki - Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

a

Gminą Pyskowice z siedzibą pod adresem: 44-120Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą,

Wacław Kęska -Burmistrz Miasta Pyskowice

Na podstawie Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2016 roku przez Powiat Gliwicki, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.), w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust.2 porozumienia z dnia 01 stycznia 1990r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty w Katowicach a Gminą Pyskowice, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2016 roku środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, w terminie do 28-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący) w wysokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2016 rok w wysokości 85.000 zł.

§ 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Pyskowice.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) udostępniania danych z baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, objętych działaniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach;

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

za Powiat

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

za Gminę

Burmistrz Miasta Pyskowice

Wacław Kęska

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Jacek Zarzycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe