| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); w związku z Uchwałą nr XI/111/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lata 2015-2025", Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. dokonać zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025" zmienionej Uchwałą Nr XIII/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w ten sposób, że w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: Definicje

a) Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.

b) Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

c) Inspektor Nadzoru - wybrany przez Gminę Psary podmiot posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) Inwestor - Wnioskodawca:

- osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Psary, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap Weryfikacji,

- w przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele, którzy posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Psary, którzy wspólnie złożyli wniosek oraz pozytywnie przeszli etap Weryfikacji albo osoba fizyczna, która przedłoży dokumenty o których mowa w § 4 pkt 2.3. Regulaminu oraz pozytywnie przeszła etap Weryfikacji.

e) Kosztorys - kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

f) Koszty kwalifikowane - zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys.

g) Lista rankingowa - lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszczących się w limitach określonych na dany etap realizacji.

h) Gmina - Gmina Psary.

i) Operator - wybrany przez Gminę Psary podmiot posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu.

j) Program - Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary zatwierdzony Uchwałą Nr XI/111/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lata 2015-2025"

k) Termomodernizacja - zakres prac obejmujący:

- Termoizolację - docieplenie przegród budowlanych tj. ścian, stropów lub dachów, które nie mają wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wymianę okien - wymiana nieszczelnych okien o wysokim współczynniku przenikania ciepła na okna szczelne o niskim współczynniku przenikania ciepła, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

l) Umowa - trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

m) Wariant - zakres realizowanych prac termomodernizacyjnych określonych w Regulaminie.

n) Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku Inwestora.

o) Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora.

p) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca docieplenia ścian, stropów lub dachów i /lub wymiany okien zgodnie z zasadami Programu, spełniająca warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu, wpisana przez Gminę i Operatora na listę podmiotów świadczących usługi polegające na wykonywaniu termomodernizacji w ramach Program. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

q) Wypis z Kartoteki Budynków - dokument wydany przez Starostwo Powiatowe ul. Krasickiego 17 w Będzinie potwierdzający położenie budynku.

r) Zakres termomodernizacji - docieplenie ścian, stropów lub dachów, wymiana okien - w ramach wybranego przez Inwestora wariantu.

s) Tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi w przypadku braku księgi wieczystej, postanowienie sądu stwierdzające nabycie własności nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej lub inny prawny dokument potwierdzający tytuł prawny do własności nieruchomości.

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób rozliczania i kontroli

a) Inwestor w celu uzyskania dotacji do termomodernizacji budynku składa wypełniony wniosek wg załącznika Nr 1 do Regulaminu, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, lub przesyła na adres Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w zaklejonej kopercie z dopiskiem "wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku". Wzór wniosku można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach lub ze strony internetowej Urzędu: www.psary.pl. O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków Gmina poinformuje na stronie internetowej Urzędu: www.psary.pl z wyprzedzeniem.

b) Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

- Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,

- Wypis z Kartoteki Budynków,

- W przypadku współwłasności, w sytuacji w której wniosek składa jeden współwłaściciel zgoda pozostałych współwłaścicieli na termomodernizację budynku na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku gdy jeden współwłaściciel składa wniosek w imieniu wszystkich współwłaścicieli dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu.

c) Inwestor składający wniosek oświadcza, że spełnia jeden z następujących warunków:

- Jest mieszkańcem gminy zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały i wykazał fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.

- Nie jest mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały, ale wykazał fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.

d) Inwestor składający wniosek oświadcza, że

- Nie zalega z podatkami i opłatami na rzecz Gminy.

- Budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym.

- W Budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

e) Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii) lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu) i wymiany go na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary" realizowanego przez Gminę w ramach RPO WSL 2014-2020 lub samodzielnie w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.

f) Inwestor umożliwi dostęp przedstawicielowi Gminy, Operatorowi, audytorowi energetycznemu oraz Inspektorowi Nadzoru do budynku celem przeprowadzenia weryfikacji.

g) Podstawą określania kolejności przydzielania dotacji Inwestorom będzie lista rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosków do Urzędu. W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Psarach. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność (godzina) wpływu do Urzędu Gminy.

h) Miejsce na Liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

i) W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy rankingowej.

j) Wnioski nie zrealizowane w danym roku ze względu na wyczerpanie środków zostaną rozpatrzone w roku następnym, do czasu wyczerpania środków pochodzących z Funduszu.

k) W przypadku zagrożenia terminowej realizacji Programu, Gmina zastrzega sobie prawo zaoferowania wykonania inwestycji Inwestorowi, który zdecyduje się jeszcze w danym etapie programu na termoizolację budynku oraz / lub wymianę okien, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących.

l) Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor spośród Wykonawców wpisanych przez Gminę i Operatora na listę podmiotów świadczących usługi polegające na wykonywaniu termomodernizacji w ramach Programu. Lista Wykonawców zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy www.psary.pl

m) Inwestor zatwierdza kosztorys sporządzony przez wybranego Wykonawcę i zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu Operatorowi w wyznaczonym przez Operatora terminie w celu dokonania weryfikacji i zatwierdzenia.

n) Inwestor zawrze z Operatorem i Wykonawcą umowę na wykonanie prac termomodernizacyjnych, która winna określić zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb i formę rozliczeń między stronami umowy.

o) Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

- Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w obrębie budynku jednorodzinnego - jeśli jest wymagane.

- Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji dokona zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych - jeśli jest wymagane.

- Przedłoży informację o nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w sprawie przyjęcia zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę - jeśli jest wymagane.

- Uzyska wszelkie inne wymagane prawem decyzje, pozwolenia, opinie, zezwolenia itp. - jeśli są wymagane.

p) W ciągu 7 lat od daty zakończenia termomodernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku przedstawicielom Gminy, Operatora lub Funduszu upoważnionym do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowy okres zostanie określony w umowie, o której mowa w ust.14.

q) W przypadku zmiany właściciela budynku w ciągu 7 lat od zakończenia termomodernizacji, zobowiązania wynikające z podpisanych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. Szczegółowy okres zostanie określony w umowie, o której mowa w ust.14.

r) Inwestor nie dokona demontażu ociepleń, na które udzielona została dotacja, w okresie 7 lat od uzyskania dofinansowania. Szczegółowy okres zostanie określony w umowie, o której mowa w ust.14.

s) Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

t) Zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od możliwości finansowych Gminy i Funduszu.

u) Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na zakres termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

v) Wszystkie prace realizowane w ramach danego wariantu muszą być wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz i Operatora.

3) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: Warunki uczestnictwa Wykonawcy

a) Wykonawca składa ofertę na wykonywanie termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

b) Wykonawca, który spełnia warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu, zostanie wpisany przez Gminę i Operatora na listę podmiotów świadczących usługi polegające na wykonywaniu termomodernizacji w ramach Programu.

c) Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

- Działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

- Terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,

- Zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

d) Wykonawca po zakończeniu prac potwierdzonym protokołem odbioru robót wystawi Inwestorowi fakturę VAT w wysokości zgodnej w zatwierdzonym przez Inwestora oraz Operatora kosztorysie. Gmina przyznaną Inwestorowi dotację przekazuje bezpośrednio na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Szczegółowy proces dokonania rozliczenia regulować będzie umowa, o której mowa w par. 4 ust.14 niniejszego regulaminu.

e) Jeżeli podczas prac Wykonawca stwierdzi, że Inwestor nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminie jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora Programu.

f) Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotycząca Programu Inwestorowi.

g) W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gmina może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

h) Umowa nie obejmuje zakresu prac, które zostały wykonane przed dniem jej podpisania.

i) Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 84 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanej termomodernizacji.

4) § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy po jej podpisaniu, Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę i Operatora, a w przypadku gdy termomodernizacja została wykonana i rozliczona, również zwrócić Gminie całość wypłaconej kwoty dotacji, powiększonej o należne odsetki.

5) Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2015"otrzymuje następujące brzmienie: Oferta wykonawcy na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien * (*niewłaściwe skreślić)

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon/fax:

NIP

REGON

www

E-mail:

Lp.

Załączniki - część podmiotowa

1

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: wydruk KRS/ wydruk CEiDG, NIP.

2

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty).

3

Wykaz minimum 3 (3 w zakresie wymiany okien i/lub 3 w zakresie ocieplenia ścian, dachów, stropodachów) wykonanych przez wykonawcę modernizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4

Pisemne oświadczenia o: - akceptacji warunków określonych w regulaminie udzielania dotacji, - udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 84 miesięcy, - przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 48 godzin od momentu zgłoszenia, - wykonaniu własnym siłami przedmiotowych prac i niepowierzania ich wykonania osobom trzecim.

5

Pisemne oświadczenia o spełnianiu następujących warunków, dotyczących: - posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; - dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6

Oświadczenie o numerze rachunku, na który mają być przekazane środki.

7

Opłacona w całości i obowiązująca polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną wartość 50 000 PLN.

- Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego oświadczenia dot. niezmiennych danych określonych w pkt. 1 i zaświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2 oraz przedstawić obowiązującą polisę określoną w pkt. 7. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »