Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/140/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie nadania nazw drodze położonej w miejscowości Turza Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Drodze położonej w miejscowości Turza Śląska nadać nazwy:

1) ulica Truskawkowa w części usytuowanej na działce nr 984/1 nr mapy 6 obręb Turza oraz na fragmencie działki nr 976/1 nr mapy 6 obręb Turza stanowiących własność prywatną , za zgodą właścicieli,

2) ulica Świerkowa w części usytuowanej na działce nr 338/182 nr mapy 6 obręb Turza stanowiącej własność Gminy Gorzyce oraz w części usytuowanej na fragmencie działki nr 976/1 nr mapy 6 obręb Turza stanowiącej własnością prywatną, za zgodą właścicieli.

§ 2. Przebieg ulicy Truskawkowej oraz ulicy Świerkowej został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe