Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/247/16 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1445 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm) w związku z art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn.zm), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn.zm)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/493/14 z dnia 6 lutego 2014 r. Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald


Załącznik do Uchwały Nr XX/247/16
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Miasta Piekary Śląskie, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r.; poz. 1445 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.1202 z późn. zm.);

6) niniejszego Statutu;

7) innych właściwych aktów prawnych.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Piekarach Śląskich.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Piekar Śląskich.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z zapisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 225
z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.966 z późn.zm.)

2. W celu realizacji statutowych zadań Ośrodek współpracuje m. in. z prowadzącymi działalność na terenie miasta Piekary Śląskie organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym;

3) kierowanie osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,

4) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych oraz stałych;

7) praca socjalna;

8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

10) dożywianie dzieci;

11) tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

12) zapewnienie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

13) organizacja pracy z rodziną;

14) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) minimalizowanie wśród mieszkańców Piekar Śląskich skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej poprzez działający w strukturach Ośrodka Klub Integracji Społecznej, w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

18) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym;

§ 7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń;

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego osobom uprawnionym;

6) udzielanie pomocy socjalnej i prawnej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i sądami;

§ 8. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu, do których należy:

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającym braki w przystosowaniu się;

4) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

5) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym:

6) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

7) tworzenie warunków powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

8) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i umieszczaniem dzieci w placówkach o zasięgu ponadgminnym;

9) wypełnianie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

10) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej zlecone powiatowi, do których należy:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w formie interwencji kryzysowej;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor zarządzając Ośrodkiem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

5. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 11. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

1) zastępcy Dyrektora;

2) Głównego Księgowego;

3) kierowników działów, zespołów i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Ośrodka.

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla działów, zespołów, jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 13. 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach, w zakresie zadań określonych niniejszym Statutem, wydaje Dyrektor Ośrodka lub inny pracownik na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor Ośrodka podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje decyzje administracyjne także w innych sprawach, na podstawie odrębnych upoważnień.

§ 14. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Piekary Śląskie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową Miasta Piekary Śląskie, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 17. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor.

Rozdział 5.
Mienie Ośrodka

§ 18. 1. Ośrodek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność gminy Piekary Śląskie, służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe