Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Pszczyny na temat wydatków finansowanych z wydzielonej części budżetu gminy Pszczyna.

2. Przyjąć dla wydzielonej części budżetu podlegającej konsultacjom umowną nazwę "Pszczyński Budżet Obywatelski 2017".

§ 2. Określić zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XXI/217/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Pszczyny na temat wydatków finansowanych z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzieciach gminy Pszczyna i uczestniczenia w projektowaniu wydatków na zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania.

§ 2. W ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 finansowane będą projekty należące do zadań własnych gminy, pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, o istotnej wartości społecznej i które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania mieszkańcy gminy Pszczyna.

§ 3. Ustala się ramowy harmonogram konsultacji, który obejmuje: ogłoszenie konsultacji, akcję informacyjną, zgłaszanie propozycji projektów, weryfikację wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, wybór projektów i ogłoszenie wyników. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pszczyna ogłasza Burmistrz Pszczyny podając do publicznej wiadomości harmonogram i szczegółowy przebieg konsultacji.

§ 4. Łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostanie określona zarządzeniem Burmistrza.

§ 5. Kwota Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 podzielona zostanie według następujących proporcji:

1) 5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeznaczone zostanie na projekty o charakterze ogólnogminnym, z zastrzeżeniem, że jeśli poszczególna jednostka pomocnicza nie wykorzysta swoich środków nie składając żadnej propozycji do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, kwota ta powiększa Pszczyński Budżet Obywatelski przeznaczony na projekty o charakterze ogólnogminnym.

2) 5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeznaczone zostanie na rezerwę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że doszacowanie poszczególnego projektu nie może przekraczać 10% jego wartości. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na projekt lub projekty ogólnogminne kolejne wg ilości uzyskanych głosów, możliwe do zrealizowania.

3) 40,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze stanowiąc kwotę bazową.

4) 49,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej, stanowiąc kwotę na mieszkańca.

§ 6. Szczegółowe zasady wyliczenia kwoty na mieszkańca zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Pszczyny.

Rozdział 2.
Rodzaje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 7. W ramach określenia zasad konsultowania wydatków finasowanych z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 ustala się dwie kategorie wydatków na: projekty ogólnogminne i projekty lokalne - osiedlowe i sołeckie.

§ 8. Pod pojęciem projekt ogólnogminny rozumie się taki projekt, z którego korzyść czerpać będą mieszkańcy całej gminy Pszczyna.

§ 9. Pod pojęciem projekty lokalne osiedlowe i sołeckie rozumie się projekty, które realizowane będą ze środków wyliczonych dla poszczególnej jednostki pomocniczej (osiedle lub sołectwo), z którego korzyść czerpać będą mieszkańcy tej jednostki.

Rozdział 3.
Zgłaszanie projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 10. Projekt do zrealizowania w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który w dniu zgłoszenia ukończył 15 lat.

§ 11. Zgłoszenie propozycji projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 następuje na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej http://www.obywatelski.pszczyna.pl/oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

§ 12. Każdy wnioskodawca zobligowany jest do zebrania co najmniej 15 podpisów pod zgłaszaną propozycją projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

§ 13. Każdy mieszkaniec gminy Pszczyna może złożyć więcej niż jedną propozycję projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Rozdział 4.
Analiza propozycji projektów zgłoszonych do Pszczyńskiego

Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 14. 1. W celu weryfikacji pod względem merytorycznym propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców Burmistrz Pszczyny powołuje Komisję do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Burmistrza.

§ 15. Posiedzenia Komisji są jawne.

§ 16. Komisja prowadzi weryfikację pod względem merytorycznym zgłoszonych propozycji projektów. Weryfikację pod względem formalnym zgłoszonych propozycji projektów dokonuje Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz prowadzi ich rejestr.

§ 17. Szczegółowe zasady działania oraz skład Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 określi Burmistrz zarządzeniem.

Rozdział 5.
Zasady wyboru projektów zgłoszonych do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 18. Wyboru projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 dokonują mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy ukończyli 15 lat.

§ 19. Mieszkaniec Pszczyny, o którym mowa w § 19 ma prawo oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden głos na dowolny projekt lokalny, dotyczący jednostki pomocniczej.

§ 20. Burmistrz Pszczyny określi zarządzeniem wzór karty do głosowania oraz szczegółowy regulamin głosowania, które będą dostępne na stronie internetowej http://www.obywatelski.pszczyna.pl

§ 21. Głosowanie będzie trwało 14 dni. Warunkiem formalnym prawidłowego oddania głosu jest oddanie głosu w formie papierowej w jednym z punktów głosowania wyznaczonym przez Burmistrza Pszczyny odrębnym zarządzeniem lub w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.obywatelski.pszczyna.pl

§ 22. Głos można oddać we własnym imieniu, osobiście w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. Głos oddany w imieniu innego mieszkańca będzie nieważny.

Rozdział 6.
Realizacja projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

§ 23. Komisja do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przekazuje Burmistrzowi Pszczyny protokolarnie wyniki liczenia głosów i przedstawia te projekty, które uzyskają największą ilość głosów, w następnej kolejne, aż do wyczerpania puli środków wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej lub dla projektu ogólnogminnego. Jeśli poszczególny projekt uzyskał większą liczbę głosów, lecz przekroczył kwotę wyliczoną dla danej jednostki pomocniczej, trafia jako rekomendacja obywatelska do Burmistrza Pszczyny oraz właściwych komisji Rady Miejskiej.

§ 24. W przypadku niewykorzystania środków zaplanowanych na realizację danego projektu możliwe jest przesunięcie środków na kolejny możliwy do realizacji projekt lub poszerzenie zakresu realizacji pierwotnego projektu.

§ 25. Projekty wybrane w głosowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostaną zarekomendowane do realizacji w trakcie przygotowywania projektu budżetu gminy Pszczyna na dany rok.


Uzasadnienie

Pszczyński Budżet Obywatelski 2017, w którym powierza się mieszkańcom prawo wypowiedzenia w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu gminy Pszczyna na cele, które oni sami uznają za najważniejsze, jest narzędziem skutecznego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w gminie Pszczyna potwierdziły tę tezę, aktywizując i integrując różnorodne środowiska lokalne. Pozytywny odbiór społeczny tej inicjatywy wyraził się między innymi dużym zaangażowaniem mieszkańców oraz różnorodnością zgłaszanych projektów. W odpowiedzi na sugestie mieszkańców, konsultacje zasad zapisanych w uchwale oraz konsultacje propozycji zmian mających znaleźć swoje odbicie w zarządzeniu Burmistrza Pszczyny odbyły się podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w gminie Pszczyna.

Projekt uchwały w okresie od 24 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r., jako akt prawa miejscowego, objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe