Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/119/16 Rady Gminy Brenna

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze publicznej położonej w Brennej nazwę ulicy "Wrzosowa", która to droga zgodnie z ewidencją gruntów składa się z części działki nr 411 i stanowi własność Gminy Brenna.

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy "Wrzosowej" wskazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik do Uchwały Nr XI/119/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z dużą intensywnością zabudowy obserwowaną w okolicach ulicy Wiejskiej w Brennej, Wójt Gminy Brenna proponuje wprowadzenie nowej nazwy "Wrzosowa" drodze publicznej położonej na części dz. nr 411- stanowiącej własność Gminy Brenna . Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe