Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/244/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami polegającej na zwiększeniu planu przychodów i rozchodów Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 2 500 000,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok w wysokości 8 046 544,00 zł.

2. Zwiększa się plan rozchodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 2 500 000,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok w wysokości 4 722 752,00 zł.

§ 2. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami, w ten sposób, że po § 3 dodaje się § 31 o następującym brzmieniu:

Ustala się, iż maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2016 wyniesie 2 500 000,00 zł.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/244/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie przychodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE

2 500 000

-

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 500 000

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/244/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie rozchodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW ŁĄCZNIE

2 500 000

-

991

Udzielone pożyczki i kredyty

w tym:

2 500 000

-

- pożyczki

2 500 000

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe