Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/2016 Rady Gminy Hażlach

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r., poz. 191 z późn. zm.) - Rada Gminy Hażlach

uchwala:

§ 1.

Ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Hażlach za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Hażlach w wysokości:

1) 8,00 (osiem) złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

2) 5,00 (pięć) złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/199/08 Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Bożena Bury

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe