Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/128/16 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/14 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/144 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Zbigniew Banaszak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/128/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OLSZTYN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Olsztyn, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2015, poz. 122).

3) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380),

4) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888)

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2013, poz. 856)

15) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) popioły z palenisk domowych

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

f) gruz budowlano-rozbiórkowy

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7.

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Za utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 25 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru,

4) pojemnikach (workach) na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe o pojemności co najmniej 120 l,

5) pojemnikach (workach) na zbieranie następującej frakcji: szkła i opakowań szklanych o pojemności co najmniej 120 l,

6) pojemnikach (workach) na odpady ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej 80 l.

5. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 - 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 3 - 5 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 6 - 15 osób - jeden pojemnik o pojemności 360 l,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 16 - 30 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

5) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

10) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy - nie mniej niż pojemnik 1100 l, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 7000 l.

§ 8.

1. Odpady komunalne segregowane należy gromadzić w pojemnikach (workach) uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 - 2 osób :

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o takiej samej pojemności na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o takiej samej pojemności na zbieranie następującej frakcji: szkła i opakowań szklanych,

c) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 l lub worek o takiej samej pojemności na odpady ulegające biodegradacji.

d) jeden pojemnik o pojemności 120 l na popioły z palenisk domowych

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 3 - 5 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 240 l lub worki o łącznej pojemności 240 l na zbierane łącznie odpady, obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o takiej samej pojemności na zbieranie następującej frakcji: szkła i opakowań szklanych,

c) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 l lub worek o takiej samej pojemności na odpady ulegające biodegradacji

d) jeden pojemnik o pojemności 120 l na popioły z palenisk domowych

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 6 - 15 osób :

a) jeden pojemnik o pojemności 360 l lub worki o łącznej pojemności 360 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worki o takiej samej pojemności na zbieranie następującej frakcji: szkła i opakowań szklanych,

c) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 l lub worek o takiej samej pojemności na odpady ulegające biodegradacji.

d) jeden pojemnik o pojemności 120 l na popioły z palenisk domowych

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 - 30 osób :

a) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

b) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 770 l lub worek o łącznej pojemności 770 l na zbieranie następującej frakcji: szkła i opakowań szklanych,

c) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 770 l na odpady ulegające biodegradacji, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

d) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 770 l na popioły z palenisk domowych, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

5) W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych odpady oddawane i odbierane będą w pojemnikach (kubłach):

a) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 2 osób: co najmniej 240l

b) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 3 do 5 osób: co najmniej 360 l

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 6 do 15 osób: co najmniej 480 l

2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w kontener o pojemności co najmniej 2m3 lub inne pojemniki - kubły (big-bagi) o takiej samej pojemności na gruz budowlano-rozbiórkowy. Zasady podstawiania w/w kontenerów określi Urząd Gminy Olsztyn.

§ 9.

1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości i porządku.

§ 10.

1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

2) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

2) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

3) dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - według potrzeb nie rzadziej niż co cztery tygodnie nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.

3. Odpady ulegające biodegradacji należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

Jednakże dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie wiosenno-jesiennym.

2) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

3) dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - według potrzeb nie rzadziej niż co cztery tygodnie nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.

4. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, obejmującej zbieranie odpadu frakcji: popioły z palenisk domowych należy usuwać:

- dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - na bieżąco do punktów selektywnego odbioru odpadów,

6. Odpady wielkogabarytowe - odbierane będą dwa razy w roku: wiosną przyjętym harmonogramem.

7. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

8. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie przekazując je do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

9. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 12.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych.

2. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 14.

1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w pojemnikach i workach na odpady selektywnie zbierane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

2. Zabrania się umieszczania w/w pojemnikach śniegu i lodu.

3. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli nieruchomości.

4. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w instalacjach grzewczych budynków.

5. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi.

6. Zabrania się wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych.

§ 15.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca, który zawarł z Gminą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne, odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

1. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 r.

2. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach, służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

3. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą lepszej technologii.

4. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) Prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach.

2) Informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki.

3) Promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Rozdział 7.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary;

1) Zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego bądź przechowywania produktów rolno - spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

2) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić raz w roku, w miesiącu wrześniu lub październiku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe