Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów - Mieszkańców Gminy Psary"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a , art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art. 40 ust. 1 i art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015, ), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Przyjąć "Regulamin Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów - Mieszkańców Gminy Psary", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/203/2016
Rady Gminy Psary
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zal do uchwaly 18-203-2016

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe