Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 107/XII/2016 Rady Gminy Irządze

z dnia 7 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) , art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm. )

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Irządze, zwanych dalej "drogami gminnymi", na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. poboczy- 2,00zł,

2. chodników, placów w ciągach dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pasów dzielących- 3,00zł,

3. jezdni do 20% szerokości, zatok postojowych oraz elementów drogi wymienionych w pkt.1, jeżeli znajdują się w skrajni drogi- 3,00zł,

4. jezdni powyżej 20% do 50% szerokości- 5,00zł,

5. jezdni powyżej 50% do 100% szerokości- 8,00zł,

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłaty - 2,00 zł/m2 dziennie

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłaty - 0,20 zł/m2 dziennie

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :

1. na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00zł,

2. pozostałe elementy - 20,00zł,

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1. zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł

2. w celu umieszczenia reklam, ustala się stawkę opłaty - 1,00 zł

3. zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

4. zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 1,00 zł

§ 6. Opłaty o których mowa w § 2 obowiązują również za zajęcie pasa drogowego w razie awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu drogowego.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 90/X/2015 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz Uchwała Nr 96/XI/2016 Rady Gminy Irządze w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/X/2015.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe