Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 31 maja 2016r.

do porozumienia nr 355/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny

zawarty w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Organizatorem"

a Powiatem Oświęcimskim z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Oświęcimski- Zbigniew Starzec

2. Członek Zarządu - Ewa Pawlusiak

zwanym w treści porozumienia "Powiatem powierzającym"

§ 1. Na podstawie § 6 pkt 1 przedłuża się okres obowiązywania porozumienia do dnia 31.06.2019 r.

§ 2. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Starosta


Zbigniew Starzec


Członek Zarządu


Ewa Pawlusiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe