Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "h" w związku z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015roku, poz. 163 z późn. zm. ), Rada Miasta Poręba uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Miasta Poręba w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/102/07 Rady Miasta Poręba w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/164/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Statutut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe