Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLIII/812 /13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013 r., poz. 4852), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr X/130/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. 2015 r., poz. 3132).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe