Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 9 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 202S oraz opracowania dokumentacji projektowej inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021 S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S

Tekst pierwotny

zawarte dnia 09.05.2016 r.

pomiędzy:

Gminą Miedźno, z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25,

reprezentowaną przez:

Piotra Derejczyka - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Andrzeja Klucznego

zwaną w treści porozumienia Gminą

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Henryk Kiepura- Starosta Kłobucki

2. Maciej Biernacki- Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści porozumienia Powiatem.

§ 1.

Powiat jako zarządca dróg powiatowych, działając na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 111/XIX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 r. przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego:

- przebudowy drogi powiatowej nr 2022S - 360.000 zł,

- opracowania dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S - 130.000 zł.

§ 2.

Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 w wysokości 490.000,00 zł w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Gminę Miedźno zapotrzebowania na środki finansowe, nie wcześniej jednak niż środki wpłyną na konto Powiatu.

§ 3.

1. Środki zostaną wykorzystane w terminie do 30 listopada 2016 roku.

2. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

3. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 5.12.2016 r. poprzez przedłożenie Powiatowi kserokopii faktur i innych dokumentów finansowych oraz dokonania zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

§ 4.

Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w § 3 ust. 1 podlega zwrotowi w części niewykorzystanej, a wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z przyjętymi przez Powiat zasadami podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, do budżetu Powiatu w terminie do 5 grudnia 2016 roku.

§ 5.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 roku.

§ 7.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 9.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powiatu oraz jeden dla Gminy.

§ 10.

Powiat złoży Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT KŁOBUCKIGMINA MIEDŹNO

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta Kłobucki


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Wójt Gminy Miedźno


Piotr Derejczyk


Skarbnik Gminy


Andrzej Kluczny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe