Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Krzepic; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących kontynuacji przebudowy i budowy chodników w drogach powiatowych

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 23 maja 2016 r. pomiędzy:

Gminą Krzepice z siedzibą w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13

reprezentowaną przez:

Krystiana Kotynię - Burmistrza Krzepic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Mońka

zwaną w treści porozumienia Gminą

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Henryk Kiepura- Starosta Kłobucki

2. Maciej Biernacki - Wicestarosta Kłobucki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści porozumienia Powiatem.

§ 1.

Powiat jako zarządca dróg powiatowych, działając na podstawie Uchwały Nr 109/XIV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15.04.2016 r. przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadań publicznych z zakresu dróg publicznych dotyczącego kontynuacji budowy i przebudowy chodników w:

· ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach - 80.000 zł,

· ul. 17 Stycznia w Krzepicach - 20.000 zł,

· ul. Dąbrowskiego w Krzepicach - 25.000 zł,

· ul. Kuków w Krzepicach - 30.000 zł.

§ 2.

Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 w wysokości 155.000 zł w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Gminę Krzepice zapotrzebowania na środki finansowe.

§ 3.

1. Środki zostaną wykorzystane w terminie do 30 listopada 2016 roku.

2. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

3. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 05.12.2016 r.

§ 4.

Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w § 3 ust. 1 podlega zwrotowi w części niewykorzystanej, a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z przyjętymi przez Powiat zasadami podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, do budżetu Powiatu w terminie do 5 grudnia 2016 roku.

§ 5.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 roku.

§ 7.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 9.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa egz. dla Gminy Krzepice dla Powiatu Kłobuckiego.

§ 10.

Powiat złoży Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT KŁOBUCKIGMINA KRZEPICE

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta Kłobucki


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Burmistrz Krzepic


Krystian Kotynia


Skarbnik Gminy


Anna Mońka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe