| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EO.031.00029.2015 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2015/2016

zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego na podstawie Uchwały nr 69/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty,

a Miastem Bytom, reprezentowanym przez:

Damiana Bartylę - Prezydenta Miasta Bytom,

ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej - Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 25 w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 zajęć w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1, dla 16 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gmin: Gierałtowice i Zbrosławice, w oparciu o zawarte w dniu 02.09.2015 r. porozumienie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2015/2016 wraz z aneksem nr 1 do niniejszego porozumienia z dnia 30.09.2015 r., Miasto Bytom wyraża zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w wymiarze 6/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez Miasto Ruda Śląska, są proporcjonalne do liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w przeliczeniu na część 6/18 etatu, tj. dla 4 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom, przypada 0,2500 części z 6/18 etatu i obejmują:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1.059,32 złotych w 2015 oraz w 2016 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Ruda Śląska z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Bytom zobowiązuje się przekazać Miastu Ruda Śląska zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania określonego w § 1 jednorazowo w kwocie 3.177,96 złotych (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 96/100), w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w przeliczeniu na część etatu, tj. 264,83 zł miesięcznie w 2015 oraz w 2016 roku.

3. Miasto Bytom zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Ruda Śląska, tj.: ING Bank Śląski S.A. Nr 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035 po zakończonym roku szkolnym do 26 września 2016 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2015/2016 i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, o których mowa w § 2 porozumienia, zmiany nauczyciela religii lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Do dnia 30 listopada 2016 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Bytom rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2015/2016 w punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca przy ul. Głównej 1 w Rudzie Śląskiej.

3. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 3 będą:

a) wyższe od kwoty, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Bytomia, to Miasto Bytom zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Bytom zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższe od kwoty, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Bytomia, to Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Bytomia, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2016 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Bytom


Damian Bartyla


Załącznik do porozumienia Nr EO.031.00029.2015
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej, w roku szkolnym 2015/2016, wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Część z wymiaru etatu
(tj. z 6/18 etatu) przypadająca na poszczególne jednostki

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na poszczególne jednostki w 2015 r.

(średnio: 1 059,32 zł x kol.3)

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne jednostki w okresie od IX-XII/2015

(kol. 4 x 4 m-ce)

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne jednostki w 2016 r.

(1 059,32 zł x kol.3)

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne jednostki w okresie I-VIII/2016

(kol. 6 x 8 m-cy)

1

2

3

4

5

6

7

Bytom

4

0,2500

264,83

1 059,32

264,83

2 118,64

Gierałtowice

2

0,1250

132,41

529,64

132,41

1 059,28

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2

0,1250

132,41

529,64

132,41

1 059,28

Piekary Śl.

1

0,0625

66,20

264,80

66,20

529,60

Zbrosławice

1

0,0625

66,20

264,80

66,20

529,60

Ruda Śląska

6

0,3750

397,27

1 589,07

397,27

3 178,16

ogółem

16

1

1 059,32

4 237,27

1 059,32

8 474,56

Stopień awansu zawodowego nauczyciela religii: nauczyciel stażysta; wymiar etatu: 6/18 etatu ze stawką zasadniczą 2.265,00 zł; miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1; rodzaj umowy o pracę: na czas określony

Ogółem planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1, w roku szkolnym 2015/2016:

2015 rok (IX-XII)

2016 rok (I-VIII)

§ 4010 - 3 020,00 zł ((2 265 : 18 x 6 = 755,00) x 4 m-ce = 3 020,00 zł)

§ 4010 - 6 040,00 zł ((2 265 :18 x 6 = 755,00) x 8 m-cy = 6 040,00 zł)

§ 4040 - 256,70 zł (3 020,00 x 8,5% = 256,70 zł)

§ 4040 - 513,40 zł (6 040,00 x 8,5% = 513,40 zł)

§ 4110 - 560,31 zł ((3 020,00 + 256,70) x 17,10% = 560,31 zł)

§ 4110 - 1 120,63 zł ((6 040,00 + 513,40) x 17,10% = 1 120,63 zł)

§ 4120 - 80,27 zł ((3 020,00 + 256,70) x 2,45% = 80,27 zł)

§ 4120 - 160,55 zł ((6 040,00 + 513,40) x 2,45% = 160,55 zł)

§ 4440 - 319,99 zł ((2 879,91 : 18 x 6 = 959,97) : 12 x 4 m-ce = 319,99 zł)

§ 4440 - 639,98 zł ((2 879,91 zł : 18 x 6 = 959,97) : 12 x 8 m-cy = 639,98 zł)

Ogółem: 4 237,27 zł : 4 m-ce = 1 059,32 zł / m-c

Ogółem: 8 474,56 zł : 8 m-cy = 1 059,32 zł / m-c

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »