Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 211/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Zakrzewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 540/5 obręb Rybno (oddział leśny 224), stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kłobuck, ustanowionego pomnikiem przyrody Decyzją nr 256 PWRN w Katowicach z dnia 23.03.1963 r. Nr RL/OP-b/7/63-2/96 poz. 5.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w związku z utratą wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe