Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/275/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 27 września 2016r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2015 r.) (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 88 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony Uchwałą Budżetową na rok 2016, tj. Uchwałą Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 7759), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów wynosi 43.144.185,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 41.604.985,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2016 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 49.325.271,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 41.309.015,40 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2016 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2016:

1) zwiększając planowane przychody budżetu miasta o kwotę 507.373,00 PLN poprzez uwzględnienie trzeciej transzy wolnych środków i realokację pełnej kwoty pomiędzy nadwyżkę budżetową i nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) zmniejszając planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 34.105,00 PLN poprzez:

a) uwzględnienie faktu wcześniejszej spłaty w roku 2015 części rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

b) zaplanowanie wcześniejszego wykupu części wyemitowanych w roku 2014 obligacji komunalnych.

2. Ustala się aktualną treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2016 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2016, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2016 ulegnie zwiększeniu i wyniesie 10.528.091,00 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 541.478,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6.181.086,00 PLN będą:

1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.500.000,00 PLN,.

2) kredyty w kwocie: 188.168,00 PLN,

3) pożyczki w kwocie: 230.000,00 PLN,

4) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 2.262.918,00 PLN,

5) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Tabela F uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

3) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

2) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2016 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacje ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe