Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 132/XXVII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2016 rok, z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6, art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242, art.257, art.258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr 119/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2016 rok, z późniejszymi zmianami, skreśla się § 3.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe