Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 136/ XVI/2016 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenie stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Irządze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) i art. 13 ust.1 art. 23 ust. 1, pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

1) lokale na prowadzenie usług handlowych - 5,20 zł

2) garaże - 0,50 zł

§ 2. Ustala się minimalne stawki bazowe czynszu za dzierżawę gruntu:

1) za grunty użytkowane rolniczo rocznie z 1 ha fizycznego

a) za grunty orne:

- klasa I - 7,0 q żyta

- klasa II - 6,5 q żyta

- klasa III a - 6,0 q żyta

- klasa III b - 6,0 q żyta

- klasa IV a - 4,0 q żyta

- klasa IV b - 3,5 q żyta

- klasa V - 3 q żyta grunty klasy VI i VIz - 2,5 q żyta

b) za użytki zielone

- klasa I - 6,0 q żyta

- klasa II - 5,5 q żyta

- klasa III - 5,0 q żyta

- klasa IV - 3,5 q żyta

- klasa V - 3,0 q żyta użytki zielone w klasie VI i VI z - 2,5 q żyta

2) za tereny pod działalność gospodarczą: produkcyjną, rzemieślniczą, składową i inną za 1m2 miesięcznie - 0,50 zł

3) za grunt pod maszt internetowy za 1 m2 rocznie 79,00 zł

4) za grunt pod prowadzenie działalności handlowej, za 1 m2 miesięcznie - 3,80 zł

5) krótkotrwałe zajęcie terenu np. wesołe miasteczko, cyrk za 1 dzień - 90,00 zł

6) za ustawienie tablicy reklamowej miesięcznie za każdy m2 powierzchni tablicy - 5,00 zł

§ 3. Do wysokości czynszu za grunty niezwiązane z uprawami rolnymi i użytkami zielonymi doliczony będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4. Stawka czynszu dzierżawy podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podawanych przez GUS za poprzedni rok.

§ 5. 1. Bazową stawką w przetargu jest minimalna stawka.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacjach losowych, pożar, powódź itp. lub innych uzasadnionych ze względu na zasady współżycia społecznego) Wójt może w odmienny sposób ustalić wysokość czynszu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Traci moc uchwała Nr 147/XVIII/2000 Rady Gminy w Irządzach z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty rolne stanowiące własność gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe