Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/312/17 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/256/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.814 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 128)

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. prowadzić następującą zmianę do Uchwały Nr XXVII/256/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu:

- załącznik określający opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Inne zapisy Uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego


Jarosław Kleszczewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/312/17
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe