REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 139

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 12 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 67), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 23).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 23), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

 

 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 12 września 2021 r. (poz. 139)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 28 grudnia 2017 r

w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe

Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) organ podatkowy - naczelnika urzędu skarbowego;

2) Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540);

3) ustawa egzekucyjna - ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.2));

4) rozporządzenie w sprawie właściwości organu podatkowego na całym terytorium RP - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444 oraz z 2021 r. poz. 317);

5) ustawa zmieniająca - ustawę z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.3));

6) podatki - podatki określone w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, niepodatkowe należności budżetowe oraz danina solidarnościowa, o której mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787);

7) niepodatkowe należności budżetowe - niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym należności celne oraz opłaty związane z przywozem i wywozem towarów stanowiące dochody budżetu państwa, a także inne należności, do których poboru, rozliczania, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe;

8) sumy depozytowe - środki pieniężne przechowywane na rachunkach pomocniczych urzędu skarbowego, w szczególności:

a) środki pieniężne otrzymane w wyniku zbiegu egzekucji na skutek zajęcia wierzytelności,

b) środki pieniężne przechowywane na podstawie przepisów ustawy egzekucyjnej w wyniku zabezpieczenia należności pieniężnej,

c) nierozliczone kwoty środków pieniężnych uzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej,

d) kaucje gwarancyjne,

e) środki pieniężne wpłacone do kasy albo na rachunek bankowy jako zabezpieczenie podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w szczególności - należności celnych,

f) opłaty za zezwolenia, kaucje i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) oraz kaucje pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005),

g) kaucje wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694),

h) dopłaty do gier hazardowych,

i) opłaty paliwowe,

j) środki pieniężne w złotych lub w walutach obcych, w tym lokaty terminowe przechowywane dla organu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub organu egzekucyjnego w rozumieniu ustawy egzekucyjnej;

9) rachunek bankowy - rachunek bankowy organu podatkowego przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu podatków, opłat, wpłat z zysku lub niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym indywidualny rachunek bankowy, o którym mowa w art. 61b Ordynacji podatkowej;

10) rachunek sum depozytowych - rachunek bankowy służący do przechowywania sum depozytowych;

11) podatnik - podatnika określonego w art. 7 Ordynacji podatkowej oraz płatnika, inkasenta, następcę prawnego podatnika i podmiot przekształcony określone w rozdziale 14 Ordynacji podatkowej, przedsiębiorstwo państwowe, spółki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16 oraz z 2021 r. poz. 1551) oraz bank państwowy zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku do budżetu państwa, a także inne podmioty, zobowiązane do zapłaty zobowiązań;

12) rachunek bankowy podatnika - rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunek płatniczy podatnika;

13) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1598);

14) Fundusz Strefowy - fundusz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej;

15) kasa - kasę urzędu obsługującego organ podatkowy oraz kasy realizujące operacje gotówkowe ujmowane w księgach rachunkowych organu podatkowego wyznaczonego do poboru i rozliczania niektórych podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych i sum depozytowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

16) należność główna - należność podatkową, opłatę, wpłatę z zysku przedsiębiorstw państwowych, spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inną niepodatkową należność budżetową, podlegającą zapłacie, bez odsetek należnych z tytułu nieterminowej zapłaty;

17) nadpłata - nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej, a także nadpłatę i zwrot należności celnej;

18) zobowiązanie - zobowiązanie podatkowe, zobowiązanie z tytułu opłat będących dochodami budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązanie z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także zobowiązania z tytułu innych niepodatkowych należności budżetowych, w szczególności dług celny. Jeżeli zobowiązanym do zapłaty na rzecz podatnika jest organ podatkowy przez zobowiązanie należy rozumieć zobowiązanie organu podatkowego;

19) odpis - kwotę zmniejszającą zobowiązanie oraz kwotę zwrotu podatku należną podatnikowi, ustaloną lub określoną przez organ podatkowy albo zadeklarowaną przez podatnika, a także równowartość kwoty darowizny, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 11 wynikającej z zeznania podatkowego zmniejszającej dochody budżetowe;

20) przypis - zobowiązanie, stanowiące obciążenie konta podatnika;

21) zadysponowanie - operację dotyczącą przeksięgowania pomiędzy rachunkami bankowymi, w następstwie której dokonane zostaną wyrównania stanów środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach;

22) instytucja - inną niż bank instytucję, o której mowa w art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

23) wpłaty banków lub zapłata dokonana przez podatnika za pośrednictwem banku - również wpłaty instytucji lub zapłata dokonana przez podatnika za pośrednictwem instytucji;

24) wynagrodzenie płatnika lub inkasenta - wynagrodzenie płatnika lub inkasenta, o którym mowa w art. 28 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej;

25) inni wierzyciele - osoby, jednostki i organy inne niż: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, naczelnicy urzędów skarbowych, izby administracji skarbowej;

26) OPP - organizację pożytku publicznego, znajdującą się w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535);

27) Fundusz Solidarnościowy - fundusz celowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

§ 2. 1. Do udokumentowania przypisów lub odpisów służą w szczególności:

1) deklaracje;

2) decyzje, postanowienia i zezwolenia;

3) dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych;

4) Jednolity Dokument Administracyjny SAD;

5) informacje podatników, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej;

6) odpis orzeczenia sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 77 § 4 Ordynacji podatkowej.

2. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania służą w szczególności:

1) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych lub inne dowody wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w kasie;

2) wyciągi bankowe otrzymane w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nich operacji zawarto dane zapewniające identyfikację wpłaty, albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągów bankowych;

3) dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku - w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku lub instytucji, a bank lub instytucja obciążyły rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, na podstawie których przypisuje się bankowi lub instytucji zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

4) postanowienia o zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu podatku, na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań;

5) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6;

6) umowy lub inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

7) dokumenty informujące o przedawnieniu zobowiązania;

8) dokumenty stwierdzające dokonanie zapłaty podatku przez osoby, o których mowa w art. 62b Ordynacji podatkowej.

3. Do udokumentowania wpłat sum depozytowych służą w szczególności:

1) wyciągi bankowe z rachunków pomocniczych otrzymane w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nich operacji zawarto dane zapewniające identyfikację wpłaty albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągów bankowych;

2) pisemne potwierdzenie lub pokwitowanie złożenia zabezpieczenia albo kaucji;

3) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych lub inne dowody wpłat, jeżeli wpłata jest dokonana w kasie.

4. Do udokumentowania wypłat i zwrotów służą w szczególności:

1) pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych lub inne dowody wypłat, jeżeli wypłaty dokonywane są w kasie;

2) wyciągi bankowe otrzymane w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nich operacji zawarto dane zapewniające identyfikację wypłaty albo dokumenty wypłaty, załączone do wyciągów bankowych;

3) dokumenty BGK informujące o kwocie i dacie przelania środków z tytułu udzielonego wsparcia ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego.

5. Do udokumentowania wypłat sum depozytowych służą w szczególności:

1) wyciągi bankowe z rachunków pomocniczych otrzymane w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nich operacji zawierają dane zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty wypłaty załączone do wyciągów bankowych;

2) pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych lub inne dowody wypłat, jeżeli wypłaty dokonywane są w kasie.

6. Do udokumentowania dokonanych przez płatników lub inkasentów potrąceń z tytułu wynagrodzeń służą dane zawarte w deklaracjach lub zeznaniach albo w informacjach przesyłanych przez płatników lub inkasentów do organów podatkowych.

7. W przypadkach innych niż określone w ust. 1-6 do udokumentowania operacji księgowych, z wyjątkiem operacji na rachunkach bankowych i operacji kasowych innych niż operacje korygujące, służą dowody wewnętrzne, w szczególności noty księgowe, a dla operacji związanych z należnościami z tytułu sum depozytowych - również dowody zewnętrzne potwierdzające obowiązek wpłaty lub zwrotu sumy depozytowej.

8. Przypisaniu lub odpisaniu mogą podlegać koszty upomnień.

§ 3. 1. Pokwitowanie wpłaty z kwitariusza przychodowego lub inny dowód wpłaty w kasie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację dokumentu wpłaty, w szczególności:

1) niepowtarzalny identyfikator dokumentu;

2) określenie podatnika, podmiotu dokonującego zapłaty podatku lub podmiotu dokonującego wpłaty sumy depozytowej:

a) nazwisko i imię albo nazwę,

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

3) rodzaj należności głównej;

4) okres, którego dotyczy wpłata;

5) kwotę wpłaty ogółem, cyframi i słownie;

6) kwotę wpłaty, cyframi, z tytułu:

a) należności głównej,

b) odsetek za zwłokę,

c) opłaty prolongacyjnej,

d) kosztów upomnienia,

e) kosztów egzekucyjnych;

7) datę wpłaty;

8) odcisk pieczęci urzędu obsługującego organ podatkowy lub podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową;

9) własnoręczny podpis osoby upoważnionej do pokwitowania wpłaty.

2. Data wpłaty jest jednocześnie datą pokwitowania wpłaty.

§ 4. Dowody wpłaty oraz dowody wypłaty powinny być przy księgowaniu sprawdzone pod względem prawidłowości zakwalifikowania wpłaty lub wypłaty. W przypadku niemożności zaliczenia dokonanej wpłaty na właściwą należność, wpłatę ujmuje się jako wpływy do wyjaśnienia i wyjaśnia tytuł wpłaty.

Rozdział 2

Księgi rachunkowe i plany kont

§ 5. 1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

1) dziennik;

2) księgę główną stanowiącą ewidencję syntetyczną;

3) księgi pomocnicze stanowiące ewidencję analityczną i szczegółową;

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.

2. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie stosuje się.

3. Zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone przez organ podatkowy dla różnych podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych i sum depozytowych, z wykorzystaniem systemów komputerowych wspomagających rachunkowość organów podatkowych.

§ 6. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera z zachowaniem następujących warunków:

1) dowody źródłowe mogą mieć postać dokumentów papierowych lub zapisów elektronicznych; zapisy elektroniczne powinny być zabezpieczone przed zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści operacji księgowej, której dotyczą, i opatrzone unikalnym identyfikatorem źródła pochodzenia;

2) drukom ścisłego zarachowania automatycznie powinny być nadane kolejne numery, przy czym nie mogą występować luki w numeracji, a każdy numer musi być niepowtarzalny; numer anulowanego dokumentu nie może być nadany innemu dokumentowi; zamiast numeru można stosować inny niepowtarzalny identyfikator o zdefiniowanej budowie;

3) zapisy mogą nastąpić za pośrednictwem klawiatury komputerowej, urządzeń czytających dokumenty, urządzeń transmisji danych lub komputerowych nośników danych, pod warunkiem, że podczas rejestracji operacji księgowej uzyskują one trwale czytelną postać odpowiadającą treści dowodu księgowego i możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia każdego zapisu;

4) zapisy mogą być przenoszone między zbiorami danych, składającymi się na księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach danych, pod warunkiem że możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach, w których ich dokonano pierwotnie, a odpowiedni program zapewni zachowanie ich poprawności i kompletności;

5) zapewniona jest możliwość wydruku, w postaci czytelnej dla użytkownika, treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych i zawartości zbiorów pomocniczych.

§ 7. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym danych o operacjach księgowych. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a obroty liczone w sposób ciągły w skali roku. W przypadku gdy stosuje się podział na dzienniki częściowe, to należy sporządzać zestawienie obrotów tych dzienników za każdy miesiąc.

§ 8. 1. Plan kont obejmuje:

1) konta bilansowe:

a) konta syntetyczne, będące kontami księgi głównej,

b) konta analityczne lub konta dla zbiorów danych analitycznych będące kontami księgi pomocniczej,

c) konta szczegółowe lub konta dla zbiorów danych szczegółowych będące kontami księgi pomocniczej;

2) konta pozabilansowe, służące w szczególności do rozrachunków z osobami trzecimi określonymi w rozdziale 15 Ordynacji podatkowej:

a) konto syntetyczne,

b) konta analityczne lub zbiory danych analitycznych,

c) konta szczegółowe lub zbiory danych szczegółowych.

2. Plan kont w zakresie kont syntetycznych i kont pozabilansowych określony w § 9 i 11 jest jednolity dla wszystkich organów podatkowych.

2a. Plan kont analitycznych jest tworzony według potrzeb i podlega bieżącej aktualizacji w ramach ustalonego planu kont syntetycznych bez konieczności zmian zasad (polityki) rachunkowości.

3. Konta szczegółowe oraz zakres zbiorów danych szczegółowych są ustalane przez organ podatkowy odpowiednio do potrzeb zgodnie z § 12 i 13.

§ 9. Konta księgi głównej obejmują:

1) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) Konto 107- Kasa,

b) Konto 137- Rachunek bankowy,

c) Konto 138 - Rachunek Funduszu Strefowego,

d) Konto 139 - Rachunek bankowy sum depozytowych,

e) Konto 147 - Środki pieniężne w drodze;

2) Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia:

a) Konto 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) Konto 272 - Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym,

c) Konto 273 - Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania,

d) Konto 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) Konto 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) Konto 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) Konto 277 - Rozrachunki organów podatkowych z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów,

h) Konto 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

i) Konto 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

j) Konto 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego,

k) Konto 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

l) Konto 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

m) Konto 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

n) Konto 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami,

o) Konto 287 - Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym,

p) Konto 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.

§ 10. (uchylony).

§ 11. Kontem pozabilansowym jest konto 291 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.

§ 12. 1. Bilansowe konta szczegółowe i konta dla zbiorów danych szczegółowych służą do rozrachunków i rozliczeń z:

1) podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi - z tytułu podatków;

2) przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz bankami państwowymi - z tytułu wpłat z zysku;

3) płatnikami i inkasentami - z tytułu poboru podatków od podatników;

4) jednostkami budżetowymi - z tytułu potrącenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec budżetu państwa oraz wobec jednostek samorządu terytorialnego;

5) bankami i instytucjami - z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników;

6) budżetem państwa - z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

7) jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu pobieranych przez organ podatkowy podatków, stanowiących wyłączny dochód tych jednostek, z tytułu udziału tych jednostek w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

8) innymi wierzycielami - w szczególności z tytułu należnych im kwot podatków, niepodatkowych należności budżetowych, sum depozytowych oraz daniny solidarnościowej;

9) podatnikami - z tytułu Funduszu Strefowego;

10) BGK - z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego oraz należnych BGK sum depozytowych;

11) OPP - z tytułu wpłaty, o której mowa w art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1557) oraz w art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255, 1163 i 1243), zwanej dalej "darowizną";

12) innymi dłużnikami - z tytułu należnych od nich podatków oraz sum depozytowych.

2. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się w ramach bilansowych kont syntetycznych Zespołu 2:

1) w ramach konta syntetycznego 271 prowadzi się konta szczegółowe podatników;

2) w ramach konta syntetycznego 272 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

3) w ramach konta syntetycznego 275 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

4) w ramach konta syntetycznego 276 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli, w tym konta rozrachunków z płatnikami i inkasentami z tytułu pobranych przez nich wynagrodzeń oraz konto rozrachunków z BGK;

5) w ramach konta syntetycznego 277 prowadzi się konta szczegółowe organów i urzędów; jeżeli organowi lub urzędowi należą się środki z różnych tytułów, wówczas prowadzi się dla niego odrębne konta szczegółowe dla każdego tytułu;

6) w ramach konta syntetycznego 278 prowadzi się konta szczegółowe jednostek budżetowych, banków i instytucji;

7) w ramach konta syntetycznego 281 prowadzi się konta szczegółowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, których wpłaty są przekazywane w całości lub w części na Fundusz Strefowy;

8) w ramach konta syntetycznego 283 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

9) w ramach konta syntetycznego 284 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli oraz konto rozliczeń z BGK;

10) w ramach konta syntetycznego 285 prowadzi się konta szczegółowe organów i urzędów;

11) w ramach konta syntetycznego 287 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

12) w ramach konta syntetycznego 289 prowadzi się konta szczegółowe sum depozytowych.

3. Do konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków oraz 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, prowadzi się konta szczegółowe OPP z tytułu darowizny.

4. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się również w Zespole 1, w ramach konta syntetycznego 138, dla podatników z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych w całości lub w części na Fundusz Strefowy, oraz dla BGK z tytułu naliczonego oprocentowania tych wpłat, które przypada do podziału między organ podatkowy i BGK.

5. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się dla każdej osoby lub jednostki organizacyjnej odrębnie w każdym podatku, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Jeżeli podatnik jest równocześnie płatnikiem w tym samym podatku, prowadzi się dla niego dwa odrębne konta, jako podatnika i jako płatnika. Odrębne bilansowe konto szczegółowe może być również prowadzone dla każdej osoby lub jednostki organizacyjnej, która dokonała lub powinna dokonać wpłaty sumy depozytowej.

6. Sumy obrotów na kontach szczegółowych powinny być zgodne z obrotami na koncie syntetycznym w ramach którego są prowadzone.

§ 13. Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone są dla osób trzecich, do bilansowych kont szczegółowych podatników. Pozabilansowe konto szczegółowe otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepis § 12 ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 14. Konto 107 - Kasa służy do ewidencji gotówki, którą podatnicy lub podmioty dokonujące wpłat sum depozytowych regulują swoje zobowiązania w kasie. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 107 księguje się:

a) wpływ gotówki z tytułu podatków w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub

- 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

b) wpływ gotówki od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub

- 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

c) wpływ gotówki z rachunku bankowego do kasy z przeznaczeniem na zwrot kwot należnych podatnikom oraz w celu realizacji zwrotów sum depozytowych, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 - Środki pieniężne w drodze,

d) wpływ gotówki z tytułu sum depozytowych w korespondencji ze stroną Ma konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych;

2) na stronie Ma konta 107 księguje się:

a) przekazanie środków pieniężnych z kasy na rachunek bankowy lub rachunek pomocniczy, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 - Środki pieniężne w drodze,

b) zwroty z kasy nadpłat, podatków i odsetek oraz wypłatę podatnikom oprocentowania w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zwroty z kasy wpłat nienależnych organowi podatkowemu, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

d) zwroty z kasy sum depozytowych, w korespondencji ze stroną Wn konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.

§ 15. 1. Konto 137 - Rachunek bankowy służy do ewidencji gromadzonych przez organ podatkowy wpływów budżetowych z tytułu podatków.

2. Ewidencję na koncie 137 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 137 księguje się:

a) wpływy z tytułu podatków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 271

- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub w korespondencji ze stroną Ma konta 279

- Wpływy do wyjaśnienia,

b) wpłaty od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych przez nich nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271

- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub w korespondencji ze stroną Ma konta 279

- Wpływy do wyjaśnienia,

c) wpływ gotówki przekazanej z kasy na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 - Środki pieniężne w drodze,

d) wpłaty jednostek budżetowych dokonane w związku z potrąceniem zobowiązania z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej należności podatnika wobec Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

e) wpłaty banków, które obciążyły rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

f) wpływ środków z budżetu państwa na rachunek bankowy w celu wypłaty nadpłat, zwrotu podatków i odsetek oraz wypłaty podatnikom oprocentowania, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków, jeżeli zwrot dotyczy podatków będących dochodami budżetu państwa, albo

- 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków, jeżeli zwrot dotyczy podatków będących wyłącznym dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (operacja ta może być ujmowana na stronie Ma konta 274),

g) zwrot przez jednostki samorządu terytorialnego nadpłaconych udziałów w podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

h) wpływ środków pieniężnych tytułem pokrycia kwot, o których mowa w art. 66 § 2 ustawy egzekucyjnej, w korespondencji ze stroną Ma konta 277 - Rozrachunki organu podatkowego z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów,

i) wpływy do wyjaśnienia oraz wpływy innych środków pieniężnych w korespondencji odpowiednio ze stroną Ma konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia lub wpływy odsetek od środków na rachunku pomocniczym oraz prowizji związanych z poborem opłat w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków. Operacja może być też ujmowana w korespondencji ze stroną Ma konta 271, jeżeli rozliczenie sumy depozytowej ujmuj e się na stronie Wn konta 289 lub 284 w korespondencji ze stroną Ma konta 139;

2) na stronie Ma konta 137 księguje się:

a) pobrane z rachunku bankowego do kasy środki pieniężne przeznaczone na nadpłaty, zwroty podatków, odsetek oraz wypłaty podatnikom oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 - Środki pieniężne w drodze,

b) przekazane podatnikom nadpłaty, zwroty podatków i odsetek oraz wypłaty podatnikom oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) przekazane wpływy z podatków należne budżetowi państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) przekazane wpływy z podatków i udziałów należnych jednostkom samorządu terytorialnego oraz odsetki za nieterminowe przekazanie dochodów jednostkom samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) przekazane innym wierzycielom udziały w zrealizowanych dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) zwrot podatnikom dokonanych przez nich wpłat nienależnych, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia lub konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) przekazane na rachunek Funduszu Strefowego kwoty w wysokości wynikającej z informacji określonej w art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 147

- Środki pieniężne w drodze (operacja ta może być ujmowana na stronie Wn 276

- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków),

h) przekazanie budżetowi państwa przedawnionych nadpłat i niewyjaśnionych wpływów w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

i) przekazanie OPP darowizny, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

j) przekazanie komornikom sądowym i organom egzekucyjnym zajętych podatnikom nadpłat lub zwrotu podatku, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

k) przekazanie innemu organowi lub urzędowi nienależnych organowi podatkowemu środków pieniężnych, w korespondencji ze stroną Wn konta 277 - Rozrachunki organów podatkowych z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów,

l) (uchylona).

4. Zapisy na stronie Wn i Ma konta 137 dokonywane w korespondencji z określonymi w ust. 2 kontami Zespołu 2 mogą być również realizowane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności konta 279 - Sumy do wyjaśnienia; po zakwalifikowaniu operacji na rachunkach bankowych dochodów do ewidencji na odpowiednim koncie rozrachunków z podatnikami, budżetem państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi wierzycielami, organami oraz jednostkami - są one przenoszone na odpowiednie konta rozrachunkowe lub rozliczeniowe w korespondencji ze stroną Wn konta 279 (wpływy na rachunek bankowy) lub Ma konta 279 (wypłaty z rachunku bankowego).

§ 16. 1. Konto 138 - Rachunek Funduszu Strefowego służy do ewidencji tej części wpłat podatników z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, które na mocy przepisów ustawy zmieniającej podlegają wpłacie na rachunek Funduszu Strefowego.

2. Księgowań dokonuje się w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta księguje się:

a) wpływ kwot na rachunek Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 - Środki pieniężne w drodze. Operacja może być także ujmowana w korespondencji ze stroną Ma konta 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego,

b) naliczone oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma kont:

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, w zakresie prowizji BGK, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej. Operacja może być także ujmowana w korespondencji ze stroną Ma konta 276,

- 285 - Rozliczenia organu podatkowego z innymi organami i urzędami - w zakresie kwot przypadających naczelnikowi urzędu skarbowego, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej. Operacja może być także ujmowana w korespondencji ze stroną Ma konta 277;

2) na stronie Ma konta księguje się:

a) przekazane podatnikom kwoty wsparcia z Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3, w korespondencji ze stroną Wn konta 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego,

b) przekazane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn kont:

- 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków - w zakresie prowizji BGK oraz

- 277 - Rozrachunki organu podatkowe z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów - w zakresie kwot przypadających naczelnikowi urzędu skarbowego,

c) kwoty przekazane przez BGK na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej, w celu dokonania zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części tego podatku przekazanej na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 - Środki pieniężne w drodze. Operacja może być również ujmowana w korespondencji ze stroną Wn konta 281.

§ 17. 1. Konto 139 - Rachunek bankowy sum depozytowych służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na rachunkach pomocniczych. Na stronie Wn konta 139 księguje się wpływy środków pieniężnych na rachunki sum depozytowych. Na stronie Ma konta 139 księguje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z rachunków pomocniczych.

2. Księgowań dokonuje się w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 139 w szczególności księguje się:

a) wpływy na rachunek pomocniczy lub okresowo - obroty kont szczegółowych z tytułu wpływów sum depozytowych na rachunek pomocniczy, w korespondencji ze stroną Ma konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych lub ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność z tytułu sumy depozytowej ujmuje się na tym koncie; w szczególności na koncie 284 ujmuje się rozliczenia z tytułu opłat paliwowych i dopłat do gier hazardowych,

b) wpływ środków pieniężnych z kasy na rachunek pomocniczy, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 - Środki pieniężne w drodze;

2) na stronie Ma konta 139 w szczególności księguje się:

a) przekazanie środków z rachunku pomocniczego do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 - Środki pieniężne w drodze,

b) zwroty sum depozytowych podmiotom, które dokonały wpłat sum depozytowych oraz należną tym podmiotom wypłatę odsetek od środków na rachunku pomocniczym, w korespondencji ze stroną Wn konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych,

c) przekazanie na rachunek bankowy, rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego lub innych wierzycieli oraz podmiotów, które dokonały wpłat sum depozytowych, kwot należnych po rozliczeniu sum depozytowych w korespondencji ze stroną Wn konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych lub ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych albo stroną Wn konta 147 - Środki pieniężne w drodze, jeżeli ewidencja sum przekazywanych pomiędzy rachunkiem pomocniczym i rachunkiem bankowym organu podatkowego jest ujmowana za pośrednictwem konta 147.

§ 18. 1. Konto 147 - Środki pieniężne w drodze służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się między kasą a rachunkiem bankowym lub między rachunkiem bankowym a rachunkiem Funduszu Strefowego albo rachunkiem bankowym a rachunkiem pomocniczym, przy czym operacje te mogą być księgowane na kontach 107, 137, 138 i 139 w korespondencji z odpowiednimi kontami Zespołu 2.

2. Księgowań dokonuje się w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 147 księguje się pobranie środków pieniężnych z:

a) kasy, w celu przekazania na rachunek bankowy lub rachunek pomocniczy, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa,

b) rachunku bankowego lub rachunku pomocniczego, w celu przekazania do kasy, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy lub stroną Ma konta 139 - Rachunek bankowy sum depozytowych,

c) rachunku bankowego, w celu przekazania na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

d) rachunku Funduszu Strefowego, w celu dokonania zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części tego podatku przekazanej na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego;

2) na stronie Ma konta 147 księguje się przekazanie środków pieniężnych w drodze:

a) na rachunek bankowy lub rachunek pomocniczy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy lub stroną Wn konta 139 - Rachunek bankowy sum depozytowych,

b) do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa,

c) na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego.

3. Ewidencja operacji związanych z Funduszem Strefowym może być prowadzona z pominięciem konta 147, jeżeli transakcje na koncie 137 księgowane są w korespondencji z kontem 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków (konto szczegółowe - Rozrachunki z Funduszem Strefowym) a transakcje na koncie 138 w korespondencji z kontem 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego.

§ 19. Do ewidencji rozrachunków z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych podatków służą konta syntetyczne:

1) 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) 272 - Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

3) 279 - Wpływy do wyjaśnienia.

§ 20. 1. Konto 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków służy do rozrachunków z:

1) podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków oraz z tytułu zrealizowanych zajęć wierzytelności, a także z tytułu nadpłat i zwrotów podatku;

2) przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i bankami państwowymi z tytułu wpłat z zysku;

3) płatnikami i inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, a także z tytułu pobieranego przez nich wynagrodzenia jako składnika podatku;

4) jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia;

5) bankami i instytucjami z tytułu nieprzekazanych wpłat;

6) w zakresie wpływów do wyjaśnienia;

7) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wpłat na Fundusz Strefowy;

8) OPP z tytułu darowizny;

9) innymi podmiotami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich niepodatkowych należności budżetowych oraz z tytułu zrealizowanych zajęć wierzytelności, a także z tytułu nadpłat i zwrotów należności celnych.

2. W ramach konta syntetycznego 271 księgowań z tytułu darowizny dla OPP dokonuje się na kontach szczegółowych podatników.

3. Księgowań na koncie 271 dokonuje się w sposób określony w ust. 4 lub 5.

4. Księgowań na koncie 271 dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 271 księguje się:

a) przypisy lub odpisy należności z tytułu podatków, odpowiednio - ze znakiem plus lub minus, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

- 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami, jeżeli należność dotyczy innych organów lub urzędów,

b) naliczone odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie ich wpłaty, według zasad określonych w art. 55 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

- 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami, jeżeli należność dotyczy innych organów i urzędów,

c) naliczone odsetki od należności celnych, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie wpłaty, według zasad określonych w art. 114 Unijnego kodeksu celnego - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.4)), w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) przeniesienia przypisów należności z tytułu podatków, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym; zapisu tego dokonuje się ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

- 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami, jeżeli należność dotyczy innych organów i urzędów,

e) przypisy w wysokości wpłaconej kwoty z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

- 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami, jeżeli należność dotyczy innych organów i urzędów,

f) zwrot podatku wynikający z deklaracji lub decyzji organu podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

h) kwoty przyjętego do realizacji zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku lub nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków i jednocześnie ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

i) odpis należnego oprocentowania za nieterminowy zwrot:

- nadpłaty lub podatków, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), w korespondencji ze stroną Ma konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

- nadpłaty lub podatków innych niż wymienione w tiret pierwszym, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

j) wypłaty należnego oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty lub podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

k) przypis w wysokości nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

l) przypisy lub odpisy Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego i równocześnie korekty przypisów podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych o część przypadającą na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, w przypadku przypisu Funduszu Strefowego - ze znakiem minus, a w przypadku odpisu Funduszu Strefowego - ze znakiem plus,

m) odpis w wysokości zobowiązania, które wygasło z powodu przedawnienia, ze znakiem minus w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

n) odpis w wysokości darowizny, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 26 ust. 2 pkt 2 lit. e;

2) na stronie Ma konta 271 księguje się:

a) wpłaty podatków dokonane do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa,

b) wpłaty podatków dokonane na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

c) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 273 - Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania,

d) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zapłatę dokonaną przez potrącenie z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej, albo wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

f) wynagrodzenia pobrane przez płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) zmniejszenie wynagrodzeń nienależnie pobranych przez płatników i inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

h) wpłaty od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych przez nich nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa, jeżeli zwrot został dokonany do kasy, albo ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli zwrot nastąpił na rachunek bankowy,

i) zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

j) wpłaty początkowo zakwalifikowane do wyjaśnienia, jeżeli dokonaną wpłatę wyjaśniono i zakwalifikowano na właściwą należność, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

k) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ze znakiem minus w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, na stronie Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych w korespondencji ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

l) zapłatę podatku przez przekazanie sumy depozytowej z rachunku pomocniczego na rachunek bankowy, w korespondencji z kontem 137 - Rachunek bankowy.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza sumę przypisanych niezrealizowanych podatków oraz odpisanych niezrealizowanych zwrotów podatków i nadpłat;

2) saldo Ma oznacza sumę wpłaconych, a nieprzypisanych podatków.

5. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 271 księguje się:

a) przypisy należności z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

b) naliczone odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie ich wpłaty, według zasad określonych w art. 55 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

c) zwrot podatku wynikający z deklaracji lub decyzji organu podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty,

d) zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty,

e) kwoty przyjętego do realizacji zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku lub nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) wypłaty należnego oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaconego podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

g) przypis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części należnej na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

h) przypis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości środków należnych z Funduszu Strefowego na zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

i) przeniesienie nadpłaty do rozliczenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

j) przypis zadeklarowanej OPP darowizny, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

k) nienależnie pobrane wynagrodzenie przez płatników i inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 271 księguje się:

a) odpisy należności z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

b) odpis z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty lub zwrotu podatków w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

c) odpis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części należnej Funduszowi Strefowemu, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) odpis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości środków należnych z Funduszu Strefowego na zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

e) odpis w wysokości zobowiązania, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

f) odpis w wysokości zadeklarowanej darowizny OPP (zmniejszenie przypisanego podatku dla budżetu państwa), w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 26 ust. 2 pkt 2 lit. e,

g) wpłaty, do których zidentyfikowano przypis podatku, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

h) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

i) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

j) zapłatę dokonaną przez potrącenie z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej, albo wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia i jednocześnie operacja: Wn konto 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat w korespondencji ze stroną Ma konto 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

k) wynagrodzenia pobrane przez płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

l) wpłaty od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych przez nich nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Wn 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

m) zapłatę dokonaną przez podatnika za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia i jednocześnie operacja: Wn konto 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat w korespondencji ze stroną Ma konto 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

n) zadysponowanie do wypłaty: nadpłaty, zwrotu podatku, kwoty nienależnie lub mylnie wpłaconej, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

o) zaliczenie nadpłaty, zwrotu podatku na zobowiązanie, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

p) ujęcie kwot, o których mowa w art. 66 § 2 ustawy egzekucyjnej jako należnych od innego organu lub urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 277 - Rozrachunki organów podatkowych z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów.

Saldo Wn konta 271 oznacza sumę przypisanych i niezrealizowanych podatków.

6. Jeżeli podatnicy są obowiązani okresowo wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego na podstawie decyzji organu podatkowego, ustalającej roczny wymiar podatku bez określenia wysokości zaliczek, wówczas w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości obliczonej jako wynik podzielenia kwoty zryczałtowanego podatku należnego za dany rok, wynikającej z decyzji, przez liczbę obowiązkowych wpłat zaliczek w ciągu roku.

7. Jeżeli podatnik jest obowiązany okresowo wpłacać samodzielnie obliczone zaliczki na poczet należności lub zryczałtowany podatek dochodowy bez składania deklaracji i bez wezwania, zaliczki te lub zryczałtowany podatek dochodowy powinny być zaksięgowane na koncie szczegółowym podatnika również jako przypisy w kwotach wpłat dokonanych za poszczególne okresy.

8. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wybrał, zgodnie z odrębnymi przepisami, uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesięcznych z tytułu tego podatku, wówczas na koncie podatnika w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, z uwzględnieniem zmian wynikających z dokonanych korekt zeznania lub z decyzji właściwego organu podatkowego.

9. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych wybrał, zgodnie z odrębnymi przepisami, uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesięcznych z tytułu tego podatku, wówczas na koncie podatnika w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości dochodu lub straty, osiągniętego w roku podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, z uwzględnieniem zmian wynikających z dokonanych korekt zeznania lub z decyzji właściwego organu podatkowego. Jeżeli zeznanie dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, dokonuje się przypisu w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy.

10. W przypadku złożenia przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego stosuje się następujące zasady:

1) przypis lub odpis wynikający z zeznania powinien być ujęty na koncie małżonka, który jest podany w zeznaniu jako pierwszy;

2) jeżeli zeznanie złożono w urzędzie obsługującym organ podatkowy właściwy tylko dla jednego z małżonków, księgowania przypisu lub odpisu dokonuje się na koncie małżonka, dla którego ten organ jest właściwy;

3) przypis lub odpis, o których mowa w pkt 1 i 2, zaewidencjonowany na koncie małżonka, oznacza się jako wynikający ze wspólnego rocznego zeznania podatkowego małżonków;

4) wpłata należności, zwrot nadpłaty i wszystkie rozrachunki z tytułu zeznania wspólnego są ujmowane na tym koncie, na którym dokonano przypisu lub odpisu; jeżeli następnie powstała konieczność dokonania rozliczeń pomiędzy małżonkami w związku z rozliczeniem zeznania wspólnego, wówczas z tego konta dokonuje się odpowiednich przeksięgowań na konto drugiego małżonka.

11. Niepodatkowe należności budżetowe niewynikające z deklaracji lub decyzji powinny być zaksięgowane na koncie szczegółowym również jako przypisy w kwotach wpłat dokonanych za poszczególne okresy.

§ 21. 1. Konto 272 - Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym służy do księgowania należności i zaległości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

2. Księgowań dokonuje się na stronie Wn konta 272 w sposób następujący:

1) należności w wysokości zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Ma konta 287 - Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

2) zmniejszenie należności w wyniku dokonanej wpłaty, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 287 - Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

Saldo Wn wyraża stan należności i zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

3. Jeżeli zakres informacji pozyskiwany z operacji zaksięgowanych na koncie 272 dostępny jest w inny sposób, można odstąpić od prowadzenia tego konta.

§ 22. Do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu zrealizowanych podatków służą konta syntetyczne:

1) 273 - Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania;

2) 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

3) 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

4) 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

5) 277 - Rozrachunki organu podatkowego z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów;

6) 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat.

§ 23. 1. Konto 273 - Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania służy do ewidencji podatków, które wygasły przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 273 księguje się kwoty podatku, które wygasły przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 273 księguje się zrealizowane należności, o których mowa w pkt 1, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.

3. Jeżeli zakres informacji pozyskiwany z operacji księgowanych na koncie 273 dostępny jest w inny sposób, można odstąpić od prowadzenia tego konta.

§ 24. 1. Konto 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do rozrachunków z budżetem państwa z tytułu zapłaconych podatków, nadpłat i zwrotów podatków.

2. Ewidencję na koncie 274 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 274 księguje się:

a) przekazane budżetowi państwa zrealizowane należne mu wpływy z tytułu podatków - na centralny rachunek bankowy budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 273 - Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania; jednocześnie dokonuje się księgowań określonych w pkt 2 lit. b,

c) przekazane budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy;

2) na stronie Ma konta 274 księguje się:

a) środki zgromadzone na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków; księgowań na stronie Ma konta 274 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

c) zrealizowane wpływy z tytułu nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) wpływ środków z budżetu państwa na rachunek bankowy w celu zwrotu nadpłat, zwrotu podatku, wypłaty odsetek i oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

e) korektę rozrachunku z budżetem państwa z tytułu przekazania środków z budżetu państwa na rachunek bankowy w związku z wypłatą podatnikom kwot, o których mowa w pkt 2 lit. d, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn:

- konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i jednocześnie

- konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia.

Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające należne, a nieprzekazane środki z tytułu zrealizowanych podatków.

4. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 274 księguje się:

a) przekazanie należnych budżetowi państwa wpływów, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

b) przekazanie budżetowi państwa przedawnionych nadpłat i niewyjaśnionych wpływów, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

c) zmniejszenie zrealizowanych dochodów o kwotę nadpłaty powstałej w wyniku odpisania zobowiązania, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

e) zmniejszenie wykonania dochodów budżetu państwa w kwocie odpisanych odsetek za zwłokę, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

f) zmniejszenie wykonanych dochodów budżetu państwa o kwotę środków należnych Funduszowi Strefowemu, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

g) zmniejszenie wykonanych dochodów budżetu państwa o kwotę należnej OPP darowizny, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 274 księguje się:

a) przekazanie środków przez budżet państwa na zwroty nadpłat, zwroty podatku i odsetek oraz wypłatę oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

b) równowartość wpłaconych zobowiązań należnych budżetowi państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

c) równowartość kwoty zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) zwiększenie wykonanych dochodów budżetu państwa w kwocie nadpłaty podatku w części przekazanej na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

e) przypadające budżetowi państwa nadpłaty, w stosunku do których wygasło prawo zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

f) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza przekazane środki w kwocie wyższej od należnej z tytułu zrealizowanych dochodów;

2) saldo Ma oznacza należne, ale nieprzekazane środki z tytułu zrealizowanych dochodów.

§ 25. 1. Konto 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do rozrachunków z jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zapłaconych podatków, nadpłat i zwrotów podatku.

2. Ewidencję na koncie 275 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 275 księguje się:

a) przekazane wpływy z podatków i udziałów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków; jednocześnie dokonuje się księgowania określonego w pkt 2 lit. b;

2) na stronie Ma konta 275 księguje się:

a) środki zgromadzone na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków; księgowań na stronie Ma konta 275 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

c) przekazanie z budżetu państwa środków na rachunek bankowy, w celu zwrotu nadpłat, zwrotu podatku, odsetek i wypłaty podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

d) korektę rozrachunku z budżetem jednostki samorządu terytorialnego z tytułu przekazania środków na rachunek bankowy w związku z wypłatą podatnikom kwot, o których mowa w pkt 2 lit. c, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn:

- konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i jednocześnie

- konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego nadpłaconego udziału w podatku, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy i równocześnie, ze znakiem minus, ze stroną Wn:

- konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków i jednocześnie

- konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków.

4. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 275 księguje się:

a) przekazanie wpływów z podatków, udziałów w podatkach i odsetek za nieterminowe przekazanie dochodów jednostkom samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zmniejszenie zrealizowanych dochodów o kwotę nadpłaty przekazanej do rozliczenia, powstałej w wyniku odpisania zobowiązania zrealizowanego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 275 księguje się:

a) równowartość zapłaconych przez: podatników, samorządowe jednostki budżetowe z tytułu potrącenia, banki z tytułu odpowiedzialności za nieprzekazane wpłaty należności, będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego ze stroną Wn konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

b) należne kwoty odsetek za nieterminowe przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego pobranych dochodów, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

c) równowartość zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

d) przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki tytułem zwrotu dochodów otrzymanych w kwocie wyższej od należnej, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza nadpłacone podatki lub udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach;

2) saldo Ma oznacza należne, a nieprzekazane jednostkom samorządu terytorialnego podatki lub udziały w podatkach zrealizowane na rzecz budżetów tych jednostek.

§ 26. 1. Konto 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec innych wierzycieli.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 276 księguje się:

a) przekazane innym wierzycielom należności z tytułu udziałów w zrealizowanych dochodach budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

b) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zmniejszenie kwot wynagrodzeń nienależnie pobranych przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) pobraną przez BGK prowizję z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego,

e) przekazaną OPP darowiznę, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

f) kwoty przekazane na rachunki bankowe organów egzekucji administracyjnej i sądowej jako realizacja zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

g) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej dochodem budżetu państwa, albo

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej w całości dochodem jednostki samorządu terytorialnego,

h) przekazanie wpływów z tytułu daniny solidarnościowej na rzecz Funduszu Solidarnościowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

i) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276;

2) na stronie Ma konta 276 księguje się:

a) należne innym wierzycielom udziały w zrealizowanych dochodach budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

b) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru podatku będącego dochodem budżetu państwa, albo

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru podatku będącego dochodem jednostki samorządu terytorialnego,

c) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta:

- 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej dochodem budżetu państwa, albo

- 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej w całości dochodem jednostki samorządu terytorialnego,

d) należną BGK prowizję z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

e) należną OPP darowiznę, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

f) kwoty przyjętego do realizacji zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku lub nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) równowartość zapłaconej daniny solidarnościowej lub środki zgromadzone na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków i sum depozytowych; księgowań na stronie Ma konta 276 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

h) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy i jednocześnie ze znakiem minus:

- ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków oraz

- ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenie z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza nadwyżkę kwot pobranych przez innych wierzycieli nad należnymi im kwotami;

2) saldo Ma oznacza kwoty należne, a nieprzekazane innym wierzycielom.

§ 27. 1. Konto 277 - Rozrachunki organów podatkowych z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów służy w szczególności do ewidencji opłat bankowych i pocztowych związanych z przekazaniem wyegzekwowanych należności.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 277 księguje się:

a) kwoty, o których mowa w art. 66 § 2 ustawy egzekucyjnej należne organowi podatkowemu, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przekazane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, w części dotyczącej naczelników urzędów skarbowych, na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego,

c) zwrot nienależnie przekazanych środków w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy;

2) na stronie Ma konta 277 księguje się:

a) kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej w korespondencji ze stroną Wn konta 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami,

b) wpłaty kwot, o których mowa w art. 66 § 2 ustawy egzekucyjnej, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

c) naliczone oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego w części dotyczącej naczelników urzędów skarbowych na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza nieprzekazane organowi podatkowemu kwoty, o których mowa w art. 66 § 2 ustawy egzekucyjnej;

2) saldo Ma oznacza nieprzekazane oprocentowanie rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej.

§ 28. 1. Konto 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat służy do rozrachunków z tytułu potrącenia zobowiązań z należnościami podatnika wobec Skarbu Państwa oraz z bankami i instytucjami z tytułu nieprzekazanych wpłat podatków.

2. Ewidencję na koncie 278 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 278 księguje się:

a) kwotę wygaszonego zobowiązania przez potrącenie kwoty zobowiązania z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej - jako przypis jednostce budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) zapłatę dokonaną przez podatnika przez potrącenie kwoty zobowiązania z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej - jako przypis jednostce budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zapłatę dokonaną przez podatnika za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 278 księguje się:

a) wpłaty jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

b) wpłaty jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

c) wpłaty banków, które obciążyły rachunek bankowy podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy.

4. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 278 księguje się:

a) kwotę wygaszonego zobowiązania wskutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej - jako kwotę należną od państwowej jednostki budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

b) kwotę wygaszonego zobowiązania wskutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej - jako kwotę należną od samorządowej jednostki budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

c) zapłatę dokonaną przez podatnika z tytułu podatku za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 279 Wpływy do wyjaśnienia;

2) na stronie Ma konta 278 księguje się:

a) wpłaty państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności powstałych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

b) wpłaty samorządowych jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia,

c) wpłaty banków, które obciążyły rachunek bankowy podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia.

§ 29. 1. Konto 279 - Wpływy do wyjaśnienia służy do księgowania wpłat, wypłat, nadpłat i zwrotów podatków, które nie mogą być zaliczone na inne konto lub do ewidencji operacji na rachunku bankowym przed ich zakwalifikowaniem na właściwe konto rozrachunkowe lub rozliczeniowe.

2. Ewidencję na koncie 279 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 279 księguje się:

a) wyjaśnione wpłaty:

- jeśli jest to kwota należna, wówczas księguje się ją na pokrycie właściwej należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i jednocześnie przelewa się wyjaśnioną należność na właściwy rachunek bankowy lub właściwe subkonto, jeżeli była wpłacona na niewłaściwy rachunek lub subkonto; operacja może być księgowana ze znakiem minus w sposób określony w pkt 2 lit. c,

- jeśli jest to kwota nienależna, wówczas zwrot kwoty księguje się odpowiednio, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy lub ze stroną Ma konta 107- Kasa,

b) pomyłkowe wypłaty z rachunku bankowego, dokonane przez bank, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

c) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 279 księguje się:

a) wpłaty, które nie mogą być zaliczone na właściwą należność budżetową, w tym:

- dokonane na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

- dokonane do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa,

b) otrzymane zwroty dokonanych uprzednio przez bank pomyłkowych wypłat z rachunku bankowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

c) wyjaśnione wpłaty należne organowi podatkowemu od podatnika - ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy; równocześnie księgowana jest kwota na pokrycie właściwej należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków; zwrócone wpłaty nienależne ujmuje się zgodnie z zasadą określoną w pkt 1 lit. a tiret drugie.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan wpłat niewyjaśnionych.

4. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 279 księguje się:

a) wpłaty, do których zidentyfikowano przypis podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) zaliczenie nadpłaty na zobowiązania, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zaliczenie zwrotu podatku na zobowiązania, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) zadysponowanie nadpłaty podatku do wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

e) zadysponowanie zwrotu podatku do wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) zadysponowanie kwoty nienależnie (mylnie) wpłaconej do wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) wpłaty zidentyfikowane jako zwrot przez płatnika wynagrodzenia pobranego nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

h) kwotę zobowiązania, które wygasło wskutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej, albo wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

i) zapłatę dokonaną przez podatnika z tytułu podatku za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy organu podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

j) przypadające budżetowi państwa nadpłaty, w stosunku do których wygasło prawo zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

k) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

l) wpłaty zidentyfikowane jako przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki tytułem zwrotu dochodów otrzymanych w kwocie wyższej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

m) wpłata, którą zidentyfikowano jako środki na zwrot nadpłaty podatku w części należnej z Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

n) wpłaty, do których zidentyfikowano należność z tytułu wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

o) wpłaty, do których zidentyfikowano należność z tytułu odpowiedzialności banku za nieprzekazanie wpłaty podatnika, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

p) (uchylona);

2) na stronie Ma konta 279 księguje się:

a) kwoty środków, które wpłynęły na rachunek bankowy z wyłączeniem wpłat dokonanych przez budżet państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy,

b) wpływ gotówki z tytułu podatków oraz od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych nienależnie lub w wysokości większej od należnej w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa,

c) przeniesienie nadpłaty do rozliczenia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) przeniesienie na jednostkę budżetową kwoty zobowiązania, które wygasło wskutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1-3 Ordynacji podatkowej, albo wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat,

e) przeniesienie odpowiedzialności na bank lub instytucję za zapłatę dokonaną przez podatnika z tytułu podatku za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 - Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia, od banków i od instytucji z tytułu nieprzekazanych wpłat.

Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan: wpłat niewyjaśnionych, wpłat, do których brak jest przypisanych zobowiązań, nadpłat i zwrotów podatków niezwróconych albo niezaliczonych na zobowiązania, nadpłat i zwrotów podatków pozostawionych przez podatników na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

§ 30. Do ewidencji rozliczeń z budżetami z tytułu podatków zrealizowanych przez organ podatkowy oraz rozliczeń z tytułu przypisanych należności, a także rozliczeń sum depozytowych służą konta syntetyczne:

1) 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego;

2) 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków;

3) 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków;

4) 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych;

5) 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami;

6) 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.

§ 31. 1. Konto 281 - Rozliczenia Funduszu Strefowego służy do ewidencji rozliczeń wpłat i wypłat środków pieniężnych z rachunku bankowego tego funduszu.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 281 księguje się:

a) przekazane podatnikom kwoty wsparcia z Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji określonej w § 2 ust. 4 pkt 3, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego,

b) zwroty nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części tego podatku przekazanej na rachunek Funduszu Strefowego przez BGK na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej kwoty, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego;

2) na stronie Ma konta 281 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) wpływ kwot na rachunek Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego.

Konto może wykazywać saldo Ma, oznaczające niewykorzystaną kwotę Funduszu Strefowego.

§ 32. 1. Konto 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków służy do ewidencji rozliczeń należności i zobowiązań budżetu państwa powstających na skutek wpłat podatków oraz z tytułu wypłaty nadpłat, zwrotów podatku, a także oprocentowania.

2. Ewidencję na koncie 282 prowadzi się zgodnie z ust. 3 lub 4.

3. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 282 księguje się należne w całości albo w części budżetowi państwa:

a) podatki zrealizowane przez organ podatkowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych z tytułu podatków ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

c) zrealizowane wpływy z tytułu nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) korektę rozrachunku z budżetem państwa z tytułu przekazania uzupełniających środków na rachunek bankowy w związku ze zwrotem nadpłat oraz z wypłatą podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 282 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów z tytułu podatków, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przypis nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot podatku od towarów i usług lub nadpłaty podatku innego niż określony w § 20 ust. 4 pkt 1 lit. i tiret pierwsze, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) korekty przypisów podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych o część przypadającą na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków, w przypadku przypisu Funduszu Strefowego - ze znakiem minus, a w przypadku odpisu Funduszu Strefowego - ze znakiem plus,

e) odpis w wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) równowartość odpisu z tytułu darowizny, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 26 ust. 2 pkt 2 lit. e.

Konto wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza stan nadpłat i podatków odpisanych, a niezwróconych;

2) saldo Ma oznacza stan niezrealizowanych, a przypisanych podatków.

4. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 282 księguje się:

a) równowartość zapłaconych przez podatników, państwowe jednostki budżetowe z tytułu potrącenia i banki z tytułu orzeczonej odpowiedzialności za nieprzekazane wpłaty należności, będących dochodami budżetu państwa w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

b) równowartość kwoty zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

c) odpisy należności, których wpływy stanowią dochody budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) odpis przedawnionego zobowiązania podatkowego, którego wpływy należne były budżetowi państwa, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

e) odpis z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) odpis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części należnej Funduszowi Strefowemu, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

h) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

i) przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów pobranych przez urząd skarbowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

j) zwiększenie wykonanych dochodów budżetu państwa w kwocie nadpłaty podatku w części przekazanej z rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów;

2) na stronie Ma konta 282 księguje się:

a) przypisy podatków, których wpływy stanowią dochody budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przypis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości środków należnych z Funduszu Strefowego na zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zmniejszenie wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu oprocentowania należnego podatnikom i odsetek za nieterminowe przekazywanie dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

d) zmniejszenie zrealizowanych dochodów o kwotę nadpłaty powstałej w wyniku odpisania zobowiązania stanowiącego dochód budżetu państwa, przekazanej do rozliczenia, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

e) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) zmniejszenie wykonanych dochodów budżetu państwa o kwotę środków należnych Funduszowi Strefowemu, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

g) zmniejszenie wykonanych dochodów budżetu państwa o kwotę darowizny należnej OPP, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 - Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów,

h) naliczone odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie ich wpłaty, według zasad określonych w art. 55 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

Konto wykazuje saldo Ma oznaczające stan przypisanych a niezrealizowanych dochodów należnych budżetowi państwa.

§ 33. 1. Konto 283 - Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków służy do ewidencji rozliczeń należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego powstających na skutek wpłat podatków oraz z tytułu nadpłat i zwrotów podatku.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 283 księguje się należne jednostkom samorządu terytorialnego:

a) zrealizowane wpływy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się na podstawie wpływów środków pieniężnych z tytułu podatków, ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy w szczególności po powiązaniu z przypisem,

b) kwotę zobowiązania, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

c) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) korektę rozrachunku z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy w związku ze zwrotem nadpłat oraz z wypłatą podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) w przypadku zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego nadpłaconego udziału w podatku, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 2 lit. e, zmniejszenie należnego udziału w podatku o kwotę zwróconą, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) należne kwoty odsetek za nieterminowe przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego pobranych dochodów, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego,

h) odpisy należności, których wpływy stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

i) odpisy zobowiązania podatkowego wygasłego z powodu przedawnienia, którego wpływy należne były jednostkom samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 283 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przypis nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) odpis w wysokości zobowiązania, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) odpis z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty lub zwrotu podatków, o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 1 lit. i tiret pierwsze, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

e) należne jednostkom samorządu terytorialnego odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 - Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

f) zmniejszenie zrealizowanych dochodów w wysokości nadpłaty przekazanej do rozliczenia, powstałej w wyniku odpisania zobowiązania stanowiącego dochód jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 - Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego,

g) naliczone odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie ich wpłaty, według zasad określonych w art. 55 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli należność w całości albo w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

h) nienależnie pobrane wynagrodzenie przez płatników i inkasentów z podatków stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego w korespondencji ze stroną Wn konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza stan nadpłat oraz podatków odpisanych, a niezwróconych,

2) saldo Ma oznacza stan przypisanych, a niezrealizowanych podatków.

§ 34. 1. Konto 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych służy do ewidencji należności i zobowiązań innych wierzycieli powstających na skutek wpłat podatków oraz z tytułu nadpłat i zwrotów podatku.

2. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 284 księguje się:

a) należne innym wierzycielom udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu zrealizowanych podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się na podstawie rozliczonych wpływów środków pieniężnych zaewidencjonowanych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

b) przekazanie rozliczonych kwot sum depozytowych należnych innym wierzycielom, w korespondencji ze stroną Ma konta 139 - Rachunek sum depozytowych,

c) należne BGK kwoty prowizji z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) należne OPP darowizny, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) odpisy w wysokości równowartości kwoty darowizny, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych,

f) odpisy należności, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) odpis podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości środków należnych z Funduszu Strefowego na zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

h) zrealizowane wpływy z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych z tytułu daniny solidarnościowej, ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

i) odpisy należności (w tym z powodu przedawnienia) z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

j) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276;

2) na stronie Ma konta 284 księguje się równowartość:

a) należnych innym wierzycielom udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) należnych innym wierzycielom sum depozytowych, w korespondencji ze stroną Wn konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych,

c) naliczonego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, jako prowizji BGK, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego,

d) kwot przekazanych przez innych wierzycieli sum depozytowych z tytułu ich rozliczenia, w korespondencji ze stroną Wn konta 139 - Rachunek sum depozytowych,

e) równowartość przypisów, odpisów z tytułu daniny solidarnościowej, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) przypis nadpłaty z tytułu daniny solidarnościowej, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) odpis w wysokości zobowiązania z tytułu daniny solidarnościowej, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

Konto może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza wysokość kwot należnych innym wierzycielom z tytułu przypisów lub kwotę należną od innych wierzycieli sum depozytowych nienależnie przekazaną;

2) saldo Ma oznacza wysokość niezrealizowanych kwot należnych innym wierzycielom z tytułu przypisów lub sum depozytowych.

§ 35. 1. Konto 285 - Rozliczenia organów podatkowych z innymi organami i urzędami służy w szczególności do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 285 księguje się należne kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Ma konta 277 - Rozrachunki organu podatkowego z innymi organami i urzędami z tytułu zrealizowanych wpływów;

2) na stronie Ma konta 285 księguje się naliczone oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 - Rachunek Funduszu Strefowego.

Konto wykazuje saldo Ma oznaczające stan należnych, a niezrealizowanych kwot z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego.

2. Jeżeli należne i naliczone kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej księgowane są na podstawie tego samego dokumentu, można pominąć zapisy na koncie 285 stosując zapis Wn konto 138 Ma konto 277.

§ 36. 1. Konto 287 - Rozliczenia z tytułu należności i zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym służy do następujących księgowań na stronie Ma konta:

1) równowartości należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ze znakiem plus, odpowiednio pod datą wpisu hipoteki lub zastawu skarbowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 272 - Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

2) zmniejszenia równowartości należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w wysokości wpłaty dokonanej przez podatnika z tytułu tej należności, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta 272 - Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

Konto wykazuje saldo Ma wyrażające stan zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

2. Jeżeli zakres informacji pozyskiwany z operacji księgowanych na koncie 287 dostępny jest w inny sposób, można odstąpić od prowadzenia tego konta.

§ 37. 1. Konto 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych służy do ewidencjonowania należności oraz zobowiązań z tytułu sum depozytowych. Na stronie Wn konta 289 księguje się należności, zwroty i zmniejszenia sum depozytowych, na stronie Ma konta 289 księguje się zobowiązania powstałe z tytułu wpłat sum depozytowych.

2. Księgowań na koncie 289 dokonuje się w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 289 w szczególności księguje się:

a) przekazanie na rachunek organu podatkowego lub sądu rozliczonych sum depozytowych uzyskanych z zabezpieczeń i egzekucji podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 139 - Rachunek sum depozytowych,

b) zwrot podmiotom, które dokonały wpłat sum depozytowych - rozliczonych sum depozytowych w korespondencji ze stroną Ma konta 107 - Kasa lub 139 - Rachunek sum depozytowych,

c) należności z tytułu sum depozytowych ujmowane na podstawie deklaracji, informacji i innych dokumentów w korespondencji ze stroną Ma konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych;

2) na stronie Ma konta 289 w szczególności księguje się wpływy sum depozytowych w korespondencji ze stroną Wn konta 107 - Kasa lub 139 - Rachunek sum depozytowych.

Konto 289 wykazuje saldo Ma oznaczające stan nieprzekazanych i niezwróconych sum depozytowych.

§ 38. 1. Pozabilansowe konto 291 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatnika służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji zobowiązań z tytułu podatków i opłaty paliwowej. Na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada dwustronnego zapisu, ale można ją stosować, jeżeli program komputerowy wspomagający rachunkowość organu podatkowego nie przewiduje innych niż zapisy dwustronne.

2. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe do bilansowego konta szczegółowego tego samego podatnika, na każdym koncie osoby trzeciej przypisując kwotę lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich.

3. Na poziomie pozabilansowych kont szczegółowych księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której dotyczy dowód księgowy, z zastrzeżeniem że wpłaty oraz zwroty nadpłat, dotyczące kwot określonych w ust. 2, księguje się równocześnie na koncie podatnika, do których prowadzone jest konto osoby trzeciej.

4. Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie szczegółowym podatnika, dla których orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób trzecich.

5. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, to w momencie gdy suma wpłat zaksięgowanych na bilansowym koncie szczegółowym podatnika pokryje kwotę lub kwoty zobowiązania objęte odpowiedzialnością osób trzecich, pozostałe części tych kwot, przypisanych na pozabilansowych kontach osób trzecich, niezrównoważone wpłatami, podlegają odpisaniu. Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego, o którym mowa w § 2 ust. 7.

Rozdział 3

Zmiany organizacyjne

§ 39. Jeżeli na skutek zmian części budżetowej lub klasyfikacji budżetowej podatki, należności płacone przez podatnika zostały objęte inną niż dotychczas częścią budżetową lub podziałką klasyfikacji budżetowej, w ewidencji uwzględnia się nową część budżetową lub podziałkę klasyfikacji budżetowej, począwszy od miesiąca, w którym zmiana wchodzi w życie.

§ 40. (uchylony).

Rozdział 4

(uchylony).

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 42. 1.5) W okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ewidencję księgową podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych na kontach: 101, 129, 141, 220, 221, 240, 245, 247, prowadzi organ podatkowy, o którym mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie właściwości organu podatkowego na całym terytorium RP.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona według następujących zasad:

1) na koncie 101 - Kasa według zasad określonych dla Konta 107 - Kasa;

2) na koncie 129 - Rachunek bieżący według zasad określonych dla konta 137 - Rachunek bankowy;

3) na koncie 141 - Gotówka w drodze według zasad określonych dla konta 147 - Środki pieniężne w drodze;

4) na koncie 220 - Rozliczenia jednolitych dokumentów administracyjnych SAD służącym do ujmowania rozliczeń należności celnych, których termin płatności nie minął - według zasad określonych dla konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

5) na koncie 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych służącym do ujmowania rozrachunków z tytułu należności celnych, których termin płatności minął i innych niepodatkowych należności budżetowych - według zasad określonych dla konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

6) na koncie 240 - Pozostałe rozrachunki służącym do ujmowania w szczególności rozrachunków z tytułu opłat paliwowych, dopłat do gier hazardowych oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - według zasad określonych dla konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych;

7) na koncie 245 - Wpływy do wyjaśnienia według zasad określonych dla konta 279 - Wpływy do wyjaśnienia;

8) na koncie 247 - Rozrachunki z tytułu sum depozytowych służącym do ujmowania innych niż na koncie 240 rozrachunków z tytułu sum depozytowych - według zasad określonych dla konta 289 - Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.

§ 43. Traci moc zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 94 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 6).

§ 44. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 42, który wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177 i 1236.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.1854.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 54.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 23), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA