REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 46

ZARZĄDZENIE NR 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń do wykonywania działań bojowych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie szkoleń do wykonywania działań bojowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariusz, który został mianowany albo któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym w komórce organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej w zakresie zabezpieczenia działań albo w komórce wewnętrznej Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, lub który został delegowany do czasowego pełnienia służby w tej komórce, podlega w ramach doskonalenia lokalnego szkoleniu przygotowującemu do egzaminu celem uzyskania uprawnień i kwalifikacji do wykonywania działań bojowych, zwanemu dalej „szkoleniem przygotowującym”.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Funkcjonariusze z Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, o których mowa w § 3, odbywają szkolenie przygotowujące oraz składają egzamin celem uzyskania uprawnień i kwalifikacji do wykonywania działań bojowych, w oddziale Straży Granicznej, w którym było prowadzone szkolenie przygotowujące.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie przygotowujące trwa 4 miesiące od dnia mianowania albo powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym w komórce organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej w zakresie zabezpieczenia działań albo w komórce wewnętrznej Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, lub od dnia rozpoczęcia delegowania do czasowego pełnienia służby w tej komórce.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant oddziału Straży Granicznej na pisemny, uzasadniony wniosek kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej w zakresie zabezpieczenia działań albo dyrektora Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej może zwolnić z obowiązku udziału w części szkolenia przygotowującego funkcjonariusza, który uczestniczył w tym szkoleniu przez co najmniej 1 miesiąc, zrealizował minimalną liczbę godzin, określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz w trakcie tego szkolenia wykazał szczególne umiejętności i predyspozycje do wykonywania działań bojowych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W razie usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza podlegającego szkoleniu przygotowującemu trwającej dłużej niż 1 miesiąc, komendant oddziału Straży Granicznej może, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej w zakresie zabezpieczenia działań albo dyrektora Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, wyrazić zgodę na przedłużenie okresu realizowanego szkolenia przygotowującego, o okres wskazany w tym wniosku.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopia informacji z przebiegu szkolenia przygotowującego oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest dołączana do wniosku kierowanego przez komendanta oddziału Straży Granicznej do dyrektora Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej w celu wyznaczenia terminu egzaminu, o którym mowa w § 3.”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin, o którym mowa w § 3, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej w drodze pisemnej decyzji. Decyzja określa imienny skład komisji wyłonionej spośród przedstawicieli Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rűckemanna w Lubaniu oraz oddziału Straży Granicznej, w którym było prowadzone szkolenie przygotowujące, a także termin egzaminu oraz przedłożenia protokołu wraz z kartą egzaminacyjną dyrektorowi Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku funkcjonariusza, który uzyskał negatywny wynik z egzaminu, o którym mowa w § 3, dyrektor Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, na wniosek komendanta właściwego oddziału Straży Granicznej wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

6) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert Bagan

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert BAGAN

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik do zarządzenia nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 21 czerwca 2024 r.WZÓR - ZAŚWIADCZENIE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA