REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 34

ZARZĄDZENIE NR 33/23
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie organizacji ochrony radiologicznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 1723, 1834 i 1860) postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa obowiązującą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA", organizację ochrony radiologicznej, o której mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 oraz 1890), zwanej dalej „ustawą".

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) funkcjonariuszu lub służbie - rozumie się przez to odpowiednio także pracownika CBA lub świadczenie pracy;

2) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną CBA, o której mowa w statucie CBA;

3) mobilnym urządzeniu rentgenowskim - rozumie się przez to przenośne urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące stosowane na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem PAA";

4) stacjonarnym urządzeniu rentgenowskim - rozumie się przez to urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące, przeznaczone do prześwietlania bagaży oraz poczty zlokalizowane w punktach, w których wykonywane są sprawdzenia radiologiczno-pirotechniczne, stosowane na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Prezesa PAA;

5) uprawnionym funkcjonariuszu - rozumie się przez to funkcjonariusza stosującego lub obsługującego urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące i spełniającego warunki do pełnienia służby w polu źródła promieniowania jonizującego w danej jednostce organizacyjnej, określone w przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa zwany dalej „dyrektorem DB" koordynuje realizację ochrony radiologicznej w CBA.

2. Dyrektor DB opracowuje procedury ochrony radiologicznej, w uzgodnieniu z inspektorem ochrony radiologicznej i przedstawia je do zatwierdzenia Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „Szefem CBA".

§ 4.

Departament Bezpieczeństwa organizuje szkolenia doskonalące z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w polu źródła promieniowania jonizującego oraz dla członków ekip awaryjnych.

§ 5.

1. Do zadań dyrektora DB należy w szczególności:

1) przyjmowanie i akceptowanie zgłoszeń kandydatów kierowanych na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) współpraca z Państwową Agencją Atomistyki oraz innymi właściwymi podmiotami w zakresie ochrony radiologicznej w CBA.

2. Dyrektor DB współpracuje z dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia zwanym dalej „dyrektorem BKS" oraz inspektorem ochrony radiologicznej w sprawach ochrony radiologicznej, w szczególności w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny służby oraz kierowania funkcjonariuszy na specjalistyczne badania lekarskie.

3. Corocznie do dnia 10 stycznia dyrektor BKS przekazuje dyrektorowi DB informację o okresach ważności specjalistycznych badań lekarskich uprawnionych funkcjonariuszy.

§ 6.

Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania punktów, w których wykonywane są sprawdzenia pirotechniczno-radiologiczne oraz wyznaczanie uprawnionych funkcjonariuszy;

2) realizacja postanowień związanych z ochroną radiologiczną zawartych w dokumentacji opracowanej przez inspektora ochrony radiologicznej;

3) kierowanie podległych funkcjonariuszy wyznaczonych do dokonywania sprawdzeń pirotechniczno-radiologicznych na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz szkolenia dla osób stosujących środki w zakresie kontroli bezpieczeństwa;

4) wnioskowanie o skierowanie na wstępne badania lekarskie funkcjonariuszy wyznaczonych do dokonywania sprawdzeń pirotechniczno-radiologicznych;

5) odsunięcie funkcjonariusza-kobiety od wykonywania obowiązków służbowych w polu źródła promieniowania jonizującego z chwilą zawiadomienia go przez funkcjonariusza-kobietę, że jest w ciąży lub okresie karmienia piersią;

6) zapewnienie warunków inspektorowi ochrony radiologicznej do wykonywania obowiązków, w tym przeprowadzania okresowych kontroli środowiska służby w punktach, w których dokonywane są sprawdzenia pirotechniczno-radiologiczne.

§ 7.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których znajdują się urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, zobowiązani są corocznie do dnia 10 stycznia przekazywać dyrektorowi BKS, dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235 oraz z 2023 r. poz. 284).

§ 8.

1. Do zadań inspektora ochrony radiologicznej w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych należy:

1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach ochrony radiologicznej;

2) prowadzenie i nadzorowanie indywidualnej kontroli dozymetrycznej;

3) przechowanie sprawozdania z odczytu dozymetrów, o którym mowa w § 11 ust. 2;

4) opracowanie programu szkolenia doskonalącego z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) opracowanie do końca pierwszego kwartału rocznego harmonogramu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przekazanie go do zatwierdzenia dyrektorowi DB.

2. Inspektor ochrony radiologicznej pełni nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu dozymetrycznego oraz odpowiada za jego wzorcowanie. Wzorcowanie sprzętu dozymetrycznego przeprowadza się zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Inspektor ochrony radiologicznej odpowiada za sporządzenie:

1) dokumentów przesyłanych do Państwowej Agencji Atomistyki niezbędnych do zgłoszenia funkcjonowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące lub wydania zezwolenia na ich funkcjonowanie;

2) analizy ryzyka narażenia funkcjonariuszy na promieniowanie jonizujące;

3) informacji dla uprawnionych funkcjonariuszy o wynikach pomiarów dozymetrycznych w środowisku służby;

4) informacji dla funkcjonariuszy o stanie ochrony radiologicznej w CBA;

5) informacji o wpływie wykorzystywanych w CBA urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na zdrowie człowieka oraz na środowisko.

§ 9.

1. Informacje, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3-5 inspektor ochrony radiologicznej sporządza raz w roku i przekazuje do zatwierdzenia Szefowi CBA.

2. Informacja, o której mowa w § 8 ust. 3 :

1) pkt 3 i 4 zamieszczana jest na wewnętrznym portalu funkcjonariuszy;

2) pkt 5 zamieszczana jest na stronie internetowej CBA.

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez funkcjonariusza, jest on informowany o tym fakcie przez inspektora ochrony radiologicznej.

§ 10.

1. Ocenę narażenia uprawnionych funkcjonariuszy pełniących służbę w polu promieniowania jonizującego wytworzonego przez stacjonarne urządzenie rentgenowskie przeprowadza się na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku służby wykonanych sprzętem pomiarowym posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania. Ocenę przeprowadza się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest przez:

1) inspektora ochrony radiologicznej, lub

2) osobę upoważnioną i przeszkoloną przez inspektora ochrony radiologicznej, lub

3) podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.

3. Z przeprowadzonych pomiarów sporządza się pisemny protokół, który zawiera:

1) datę, czas i miejsce przeprowadzenia pomiaru;

2) model i numer seryjny kontrolowanego urządzenia;

3) nazwę, model, numer seryjny, numer oraz datę ważności świadectwa wzorcowania urządzenia, którym dokonano pomiaru;

4) wynik pomiaru mocy dawki równoważnej, wyrażony w milisiwertach na godzinę (mSv/h) lub mikrosiwertach na godzinę (µSv/h) przeprowadzony w co najmniej 4 punktach wokół urządzenia;

5) wartość tła promieniowania w pomieszczeniu;

6) rodzaj promieniowania jonizującego;

7) datę, imię, nazwisko i podpis osoby dokonującej pomiaru oraz oznaczenie podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 przechowywany jest przez inspektora ochrony radiologicznej lub osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, a kopia dołączana jest do dokumentacji kontrolowanego urządzenia.

§ 11.

1. Ocenę narażenia uprawnionych funkcjonariuszy pełniących służbę w polu promieniowania jonizującego wytworzonego przez mobilne urządzenie rentgenowskie przeprowadza się na podstawie indywidualnej kontroli dozymetrycznej.

2. Odczyt dozymetrów w ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 przeprowadzany jest raz na kwartał przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Andrzej Stróżny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-06
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA