REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 8/24
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Departamentowi Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „Departamentem”, nadaje się regulamin organizacyjny, określający:

1) jego strukturę organizacyjną;

2) zasady kierowania Departamentem i nadzoru nad realizacją zadań jego komórek organizacyjnych;

3) zadania komórek organizacyjnych Departamentu.

§ 2.

W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział I;

2) Wydział II;

3) Wydział III;

4) Referat Archiwum;

5) Referat Organizacyjny.

§ 3.

1. Departamentem kierują dyrektor Departamentu oraz jego zastępca.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora Departamentu i jego zastępcy, ich zadania wykonują kierownicy komórek organizacyjnych Departamentu według porządku pierwszeństwa zgodnego z kolejnością określoną w § 2.

§ 4.

Dyrektor Departamentu oraz jego zastępca reprezentują Departament przed organami władzy publicznej, instytucjami państwowymi i innymi służbami.

§ 5.

1. Dyrektor Departamentu:

1) zapewnia efektywność oraz ciągłość realizacji zadań komórek organizacyjnych Departamentu;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-6, ust. 3 pkt 1-9 oraz ust. 5;

3) jest odpowiedzialny za efektywne działania zarządcze w Departamencie, w szczególności poprzez kontrolę zarządczą, kontrolę dyscypliny służby i pracy oraz określanie zadań i ocenę podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników;

4) wydaje decyzje i upoważnienia w zakresie organizacji Departamentu, w tym tworzy zespoły zadaniowe do realizacji określonych projektów lub zadań;

5) wydaje pisemne decyzje i wytyczne dotyczące innych jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, w sprawach należących do właściwości Departamentu.

2. Zastępca dyrektora Departamentu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt 7-10, ust. 2, ust. 3 pkt 10-11 oraz ust. 4.

§ 6.

Kierownicy komórek organizacyjnych Departamentu odpowiadają za efektywność i ciągłość realizacji zadań oraz właściwą organizację kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 7.

1. Do zadań Wydziału I należy:

1) prowadzenie działalności analitycznej w zakresie właściwości CBA, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;

2) opracowywanie informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości celem ich przekazania uprawnionym podmiotom oraz innym jednostkom organizacyjnym CBA;

3) prowadzenie prewencyjnych działań osłonowych co do przedsięwzięć rządowych oraz koordynowanie takich działań prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA;

4) weryfikacja oświadczeń i deklaracji o braku konfliktu interesów składanych na podstawie przepisów odrębnych;

5) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych niezbędnych do realizacji zadań CBA;

6) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA w zakresie działalności analitycznej, w sprawach o szczególnie wysokim stopniu złożoności;

7) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą o CBA”, w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonej działalności analitycznej;

8) prowadzenie działań rozwojowych w obszarze analizy kryminalnej oraz koordynowanie działań innych jednostek organizacyjnych CBA podejmowanych w zakresie jej wykorzystania;

9) sprawowanie nadzoru nad realizacją czynności analizy kryminalnej w innych jednostkach organizacyjnych CBA w sposób i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

10) koordynowanie, nadzorowanie i organizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych analityków CBA.

2. Do zadań Wydziału II należy:

1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad centralnymi systemami informacyjnymi administrowanymi przez Departament;

2) prowadzenie prac projektowych nad rozwojem systemów informacyjnych CBA administrowanych przez Departament, w tym związanych z pozyskiwaniem nowych zasobów informacyjnych, oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi CBA w tym zakresie;

3) prowadzenie zbiorów ewidencyjnych CBA oraz udostępnianie informacji z tych zbiorów;

4) koordynowanie zainteresowań zgromadzonych w zbiorach ewidencyjnych CBA;

5) prowadzenie wymiany informacji z podmiotami krajowymi na rzecz innych jednostek organizacyjnych CBA;

6) prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej wymiany informacji, w szczególności za pośrednictwem międzynarodowych kanałów wymiany informacji oraz krajowych i zagranicznych oficerów łącznikowych;

7) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA w zakresie współpracy międzynarodowej;

8) prowadzenie stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych w Departamencie oraz obsługa łączności szyfrofaksowej.

3. Do zadań Wydziału III należy:

1) prowadzenie działalności analitycznej w zakresie właściwości CBA dotyczącej rynku finansowego, ubezpieczeniowego, paliw i energii oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;

2) opracowywanie informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości celem ich przekazania uprawnionym podmiotom oraz innym jednostkom organizacyjnym CBA;

3) prowadzenie prewencyjnych działań osłonowych co do przedsięwzięć rządowych i procesów legislacyjnych, a także koordynowanie takich działań prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA;

4) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

5) prowadzenie działań rozwojowych w obszarze analizy strategicznej w CBA;

6) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych niezbędnych do realizacji zadań CBA;

7) monitorowanie i opiniowanie obowiązujących lub projektowanych przepisów w zakresie zagrożeń korupcyjnych oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;

8) wspieranie kierownictwa Departamentu w zakresie prawnym;

9) sporządzanie sprawozdań i planów, o których mowa w art. 12 ustawy o CBA;

10) prowadzenie działań rozwojowych w obszarze białego wywiadu oraz wspieranie działań innych jednostek organizacyjnych CBA podejmowanych w zakresie jego wykorzystania;

11) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o CBA, w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonej działalności analitycznej.

4. Do zadań Referatu Archiwum należy:

1) prowadzenie archiwum wyodrębnionego CBA;

2) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną przez jednostki organizacyjne CBA;

3) prowadzenie kwerend w archiwach innych organów państwa;

4) prowadzenie szkoleń i udzielanie instruktażu w zakresie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi;

5) obsługa systemów informatycznych związana z rejestracjami archiwalnymi oraz wymianą informacji koordynacyjnych;

6) digitalizacja dokumentacji z zasobu archiwum wyodrębnionego CBA.

5. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1) prowadzenie stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych w Departamencie;

2) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej, logistycznej i finansowej Departamentu;

3) koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Departamentu;

4) wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego CBA, w zakresie przyznanych uprawnień, danych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Departamentu;

5) koordynowanie czynności konwojowo-ochronnych realizowanych przez funkcjonariuszy Departamentu;

6) sporządzanie opinii i stanowisk na rzecz kierownictwa Departamentu;

7) wspieranie kierownictwa Departamentu w zakresie kontroli zarządczej;

8) wspieranie innych komórek organizacyjnych Departamentu w realizacji ich zadań.

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 21/20 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 21, z 2022 r. poz. 27 i 55 oraz z 2023 r. poz. 6).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA