REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie statutu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Do dnia ustalenia regulaminu organizacyjnego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego zgodnie z § 7 ust. 4 załącznika do zarządzenia, dotychczasowy regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego zachowuje moc w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny ze statutem, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie statutu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. Urz. MEiN poz. 122 oraz z 2023 r. poz. 30).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. ME poz. 16)

STATUT
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

§ 1. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463 oraz z 2023 r. poz. 1672) i niniejszego statutu.

§ 2. 1. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:

1) zastępcy Dyrektora Instytutu;

2) głównego księgowego Instytutu;

3) kierowników komórek organizacyjnych Instytutu.

2. Dyrektor Instytutu ustala zakresy czynności osób, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Instytutu i zastępcy Dyrektora Instytutu, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Dyrektora Instytutu zastępuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Instytutu spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3.

§ 3. Zastępca Dyrektora Instytutu sprawuje nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora Instytutu obszarami działalności Instytutu.

§ 4. 1. Rada Instytutu obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Instytutu odbywają się w siedzibie Instytutu.

3. Rada Instytutu wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród swoich członków w głosowaniu tajnym.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany wiceprzewodniczącego Rady Instytutu i sekretarza Rady Instytutu.

5. Uchwały Rady Instytutu są podejmowane w drodze głosowania jawnego, z tym że Rada Instytutu może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

6. Rada Instytutu może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu.

§ 5. 1. Z posiedzeń Rady Instytutu sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Rady Instytutu.

2. Przewodniczący Rady Instytutu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz Dyrektorowi Instytutu kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Instytutu zapewnia Instytut.

§ 7. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw:

a) przedsięwzięć i stypendiów,

b) strategii i współpracy międzynarodowej,

c) komunikacji i promocji,

d) organizacyjnych,

e) prawnych,

f) administracyjnych,

g) finansowo-księgowych;

2) stanowisko samodzielne - główny księgowy Instytutu.

2. Komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f, mogą być łączone.

3. Bezpośredni nadzór nad:

1) komórkami organizacyjnymi lub stanowiskami samodzielnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f, sprawuje Dyrektor Instytutu albo zastępca Dyrektora Instytutu;

2) komórką organizacyjną właściwą do spraw finansowo-księgowych sprawuje główny księgowy Instytutu.

4. Dyrektor Instytutu, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Instytutu określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych, o których mowa w ust. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-15
  • Data wejścia w życie: 2024-02-15
  • Data obowiązywania: 2024-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA