REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. ME poz. 2) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W czasie nieobecności dyrektora lub w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, zastępuje go zastępca dyrektora.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, kolejność zastępowania dyrektora określa regulamin wewnętrzny tej komórki.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora i zastępcy lub zastępców dyrektora, o których mowa w ust. 2a lub 3, komórką organizacyjną kieruje, za zgodą Dyrektora Generalnego Ministerstwa, pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez dyrektora, a w przypadku nieobsadzenia stanowisk dyrektora i zastępcy dyrektora - pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.”;

2) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, koordynują i prowadzą sprawy wynikające z merytorycznego i finansowego nadzoru Ministra nad działalnością organów, jednostek podległych lub nadzorowanych, w tym w zakresie organizowania konkursów na stanowiska kierowników tych jednostek oraz zakazu realizacji funkcji publicznych wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497, 1195 i 1872).”;

3) w § 20 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 3 i 4,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współudziału w pracach dotyczących opracowywania dokumentów krajowych i regionalnych niezbędnych do uzyskania wsparcia funduszy strukturalnych dla edukacji oraz koordynacji prac w Ministerstwie nad przygotowaniem programów w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynowania udziału przedstawicieli Ministerstwa w pracach komitetów, o których mowa w przepisach regulujących realizację zadań finansowanych ze środków europejskich w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie.”;

4) w § 22 w ust. 2 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;

5) w § 26 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) programów wspólnotowych „Erasmus+” i Europejski Korpus Solidarności w obszarze oświaty i wychowania, w tym nadzoru merytorycznego nad ich realizacją w Polsce, oraz inicjatywami wspierającymi te programy, udziału w posiedzeniach komitetów tych programów;

16) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym udzielania jej dotacji na administrowanie programem „Erasmus+”, Europejskim Korpusem Solidarności, inicjatywami wspierającymi i innymi programami edukacyjnymi Unii Europejskiej oraz spraw związanych z działalnością Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady.”;

6) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dotowania z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;”,

b) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) współpracy z dysponentami rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu państwa w zakresie opiniowania wniosków wojewodów o dofinansowanie inwestycji oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.”;

7) w § 29 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywania i wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Ministerstwa, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, monitorowania zaangażowania środków funduszu wynagrodzeń i działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) powoływania i odwoływania kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz współpracy w zakresie organizowania konkursów na stanowiska kierowników tych jednostek przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach wynikających z nadzoru Ministra nad daną jednostką podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną;”,

c) uchyla się pkt 5;

8) w § 30 w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) koordynowania realizacji spraw z zakresu zarządzania ryzykiem.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-28
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA