REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) i art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposób organizacji systemu stałych dyżurów Ministra Edukacji, zwanego dalej „systemem”;

2) zadania realizowane w ramach systemu;

3) dokumentację stałych dyżurów;

4) sposób sprawowania nadzoru nad systemem.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Edukacji;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;

3) jednostkach - należy przez to rozumieć Centrum Informatyczne Edukacji, Centralną Komisję Egzaminacyjną, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

4) stałym dyżurze - należy przez to rozumieć dyżur w ramach systemu pełniony w Ministerstwie i w jednostkach w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 3.

W skład systemu wchodzą:

1) stały dyżur w Ministerstwie;

2) stałe dyżury w jednostkach.

§ 4.

1. Zadania wykonywane w ramach systemu obejmują przygotowanie struktury organizacyjnej ministerstwa i jednostek do:

1) uruchamiania procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

2) przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, oraz przekazywania właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) przekazywania decyzji w sprawie uruchomienia przedsięwzięć wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra oraz wprowadzonych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) - w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:

1) przyjmowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie Ministerstwa oraz jednostek;

2) przyjmowanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

3) monitorowanie stanu realizacji zadań operacyjnych;

4) współdziałanie z organami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa;

5) monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sporządzanie informacji w tym zakresie dla potrzeb decyzyjnych;

6) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa;

7) przekazywanie informacji dotyczących przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w tym zagrożenia terrorystycznego;

8) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru.

§ 5.

1. Stałe dyżury organizuje się w:

1) siedzibie Ministerstwa - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1;

2) miejscu wskazanym przez kierownika jednostki - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i kierownicy jednostek wyznaczają do pełnienia stałych dyżurów pracowników odpowiednio Ministerstwa albo jednostki posiadających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone”.

§ 6.

1. Stały dyżur uruchamia się i odwołuje w:

1) Ministerstwie - na polecenie Ministra lub Prezesa Rady Ministrów;

2) jednostce - na polecenie jej kierownika lub Ministra.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i kierownicy jednostek są odpowiedzialni za:

1) organizację stałego dyżuru,

2) organizację szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru,

3) zapewnianie wyposażenia osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w środki niezbędne do wykonywania obowiązków, w szczególności w dokumenty, materiały biurowe, wyżywienie, środki do przechowywania dokumentacji, środki łączności i transportu, a także pomieszczenia do pracy, odpoczynku i higieny osobistej,

4) zabezpieczenie sieci teleinformatycznej dla potrzeb stałego dyżuru

- odpowiednio w Ministerstwie albo w jednostce.

§ 7.

1. Dokumentację stałego dyżuru sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych właściwych do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie i w jednostkach.

2. Dokumentację stałego dyżuru stanowią, w szczególności:

1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;

2) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

3) grafik stałego dyżuru;

4) dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

5) książka meldunków stałego dyżuru.

3. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru określa:

1) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;

2) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;

3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru.

4. Dokumentacja stałego dyżuru jest na bieżąco aktualizowana.

§ 8.

Stały dyżur uruchamia się:

1) obligatoryjnie - w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

2) fakultatywnie:

a) w stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celu realizacji zadań szkoleniowych lub ćwiczeń, przeprowadzania kontroli lub w innych uzasadnionych przypadkach,

b) w sytuacjach kryzysowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

c) na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

§ 9.

1. Nadzór nad systemem sprawuje Minister przy pomocy Dyrektora Generalnego Ministerstwa i kierowników jednostek.

2. W ramach nadzoru sprawdza się w szczególności:

1) aktualność i kompletność dokumentacji stałego dyżuru;

2) skuteczność procedur uruchamiania, działania i odwoływania stałego dyżuru.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. MEiN poz. 52).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-28
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA