REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Informatyzacji Edukacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę do spraw Informatyzacji Edukacji, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - Anna Beata Kwiatkowska;

2) zastępca przewodniczącego - Zdzisław Nowakowski;

3) sekretarz - Anna Trawka;

4) członkowie:

a) Jan Madey - członek honorowy,

b) przedstawiciel:

- ministra właściwego do spraw informatyzacji,

- ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

c) Dariusz Andrzejewski,

d) Maciej Borowiecki,

e) Urszula Ciupak,

f) Krzysztof Diks,

g) Krzysztof Głomb,

h) Agnieszka Halicka,

i) Zbigniew Ledóchowski,

j) Andrzej Jerzy Mróz,

k) Paweł Nowak,

l) Aleksandra Przegalińska,

m) Jacek Pyżalski,

n) Marek Robak,

o) Artur Rudnicki,

p) Marcin Siekański,

q) Dariusz Stachecki,

r) Maciej Sysło,

s) Lesław Tomczak,

t) Wojciech Walat,

u) Adam Wierzbicki.

2. W pracach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

§ 3.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wspieranie Ministra Edukacji, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemie oświaty;

2) przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemie oświaty związanych z rozwojem w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;

3) wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży;

4) inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych;

5) przygotowywanie, na wniosek Ministra, opinii, ekspertyz i innych dokumentów, w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-4.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz ustala projekt porządku obrad;

2) przydziela zadania zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i członkom Rady;

3) zaprasza na posiedzenia Rady osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane również z inicjatywy Ministra.

§ 5.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w czasie rzeczywistym:

1) transmisję obrad posiedzenia;

2) wielostronną komunikację, umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.

3. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

4. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym, jest ona rozpatrywana na posiedzeniu Rady.

§ 6.

1. Ustalenia Rady są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, zarządza głosowanie. Ustalenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego.

§ 7.

1. Z posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń Rady.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Rady w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady z możliwością wnoszenia uwag. Ewentualne uwagi mogą być wnoszone w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

3. Uwagi do protokołu rozpatruje przewodniczący.

4. Protokół podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

5. Podpisany protokół jest przekazywany do wiadomości członkom Rady.

§ 8.

Osoby, o których mowa w § 2, są obowiązane do bezstronnego działania w interesie publicznym oraz do niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zadań Rady.

§ 9.

1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, ze środków będących w dyspozycji komórki organizacyjnej właściwej do spraw cyfryzacji systemu oświaty, innowacji oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

2. Za udział w pracach Rady, w tym za przygotowanie opinii, ekspertyz i innych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 5, nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów przejazdu związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady.

4. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie wniosku, złożonego w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający poniesione wydatki, w szczególności rachunek, fakturę lub bilet, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - informację o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem zawartych we wniosku.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, komórka organizacyjna właściwa do spraw cyfryzacji systemu oświaty, innowacji oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego udostępnia członkowi Rady, który poniósł koszty, o których mowa w ust. 3.

§ 10.

Obsługę Rady zapewnia Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 79 i 91 oraz z 2023 r. poz. 24).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA