REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej „zespołem”.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych;

2) zastępca przewodniczącego - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych;

3) członkowie:

a) dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego,

b) trzech przedstawicieli Departamentu Budżetu i Finansów, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

c) czterech przedstawicieli Departamentu Funduszy Strukturalnych, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

d) dwóch przedstawicieli Departamentu Kontroli i Audytu, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

e) dwóch przedstawicieli Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

f) dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

g) trzech przedstawicieli Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

h) trzech przedstawicieli Biura Dyrektora Generalnego, wyznaczonych przez dyrektora tego biura,

i) jeden przedstawiciel Biura Ministra, wyznaczony przez dyrektora tego Biura,

j) dwóch przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wyznaczonych przez dyrektora generalnego tej fundacji.

2. W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań zespołu.

§ 3.

Do zadań zespołu należą sprawy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPOˮ, należące do właściwości Ministra Edukacji, w szczególności:

1) analizowanie wyników kontroli systemowych oraz wyników kontroli reform, inwestycji i przedsięwzięć w ramach KPO, prowadzonych przez instytucję odpowiedzialną za reformę (IOR), instytucję odpowiedzialną za inwestycję (IOI) lub jednostkę wspierającą (JW), w tym weryfikacja wydatków;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań na potrzeby dokumentów i procedur w zakresie m.in. zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i powstawaniu nadużyć finansowych oraz unikania podwójnego finansowania;

3) analizowanie postępów w zakresie realizacji reform i inwestycji w ramach KPO w Ministerstwie Edukacji Narodowej i przedstawianie propozycji działań naprawczych, w tym cykliczne monitorowanie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności utworzonych w ramach inwestycji A3.1.1 i ujętych w ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności oraz przeprowadzanie przeglądów śródokresowych, w celu zapewnienia nadzoru nad zarządzaniem i trwałością przedsięwzięć po 2026 r.;

4) inicjowanie i monitorowanie przygotowań do wdrażania działań w ramach KPO;

5) udział w wymianie informacji i doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją reform i inwestycji w ramach KPO między Ministerstwem Edukacji Narodowej i jednostką wspierającą (JW).

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu oraz ustala porządek obrad posiedzenia;

2) przydziela zadania zastępcy przewodniczącego;

3) przydziela, w porozumieniu z dyrektorem właściwej komórki organizacyjnej, zadania członkom zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

4) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia zespołu wraz z porządkiem obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

6. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym sprawa ta jest rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, zarządza się głosowanie. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad posiedzenia i treść ustaleń zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany zastępcy przewodniczącego i pozostałym członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący.

§ 8.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Funduszy Strukturalnych.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. MEiN poz. 18).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-16
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA