REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony w dziale administracji rządowej - oświata i wychowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. poz. 875) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, w dziale administracji rządowej - oświata i wychowanie, zwanym dalej „działem”, w:

1) Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanym dalej „ministerstwem”;

2) jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

§ 2.

Zadania obronne wykonywane w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych obejmują:

1) przygotowanie do wykonywania zadań obronnych, w tym:

a) tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych wykonywania zadań obronnych,

b) zapewnianie zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;

2) planowanie obronne, w tym:

a) planowanie operacyjne,

b) programowanie obronne,

c) przeglądy obronne;

3) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego;

4) planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony, zwanych dalej „świadczeniami na rzecz obrony”;

5) tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

6) przygotowanie systemu kierowania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”;

7) organizowanie współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation);

8) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (Host-Nation Support), zwanych dalej „HNS”, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 807);

9) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych.

§ 3.

Tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje:

1) przygotowanie struktury organizacyjnej ministerstwa i jednostek organizacyjnych do:

a) planowania i realizacji zadań obronnych,

b) przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,

c) ochrony informacji niejawnych dotyczących wykonywania zadań obronnych;

2) zapewnienie warunków do przetwarzania informacji niejawnych odpowiednich do klauzuli tajności przetwarzanych informacji;

3) zapewnienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych odpowiedniego do klauzuli tajności przetwarzanych informacji;

4) podział i przypisanie zadań obronnych wykonywanych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;

5) opracowanie i aktualizowanie:

a) aktów prawnych regulujących wykonywanie zadań obronnych,

b) dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji zadań obronnych;

6) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań obronnych;

7) inicjowanie współpracy z podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.

§ 4.

1. Zapewnianie zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obejmuje:

1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych ministerstwa i jednostkach organizacyjnych:

a) pracowników realizujących zadania obronne,

b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie:

- stanowisk kierowania,

- systemu stałych dyżurów ministra;

2) opracowywanie i przekazywanie do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji:

a) zawiadomień o wyłączeniu z urzędu pracowników ministerstwa od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zawiadomień o ustaniu przyczyn wyłączenia,

b) wniosków w sprawie wyłączenia pracowników ministerstwa od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Dyrektor Generalny ministerstwa i kierownicy jednostek organizacyjnych zapewniają zasoby osobowe niezbędne na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

§ 5.

Planowanie operacyjne, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, obejmuje:

1) opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania działu, w tym jednostek organizacyjnych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) uzgadnianie zadań operacyjnych przyjmowanych do realizacji i ich zakresu;

3) zatwierdzanie planów operacyjnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.

1. Programowanie obronne, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, obejmuje:

1) sporządzenie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych dla działu;

2) planowanie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych dla działu;

3) realizowanie przedsięwzięć wynikających z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, dotyczących:

a) przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

b) zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,

c) organizowania szkoleń obronnych,

d) przeprowadzania kontroli realizacji zadań obronnych.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzany co cztery lata na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym.

§ 7.

Realizacja przeglądów obronnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, obejmuje analizę danych liczbowych i opisowych ocen stanu przygotowań obronnych dla działu oraz sporządzenie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla działu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 8.

1. Szkolenie obronne, o którym mowa w § 2 pkt 3, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jest organizowane i prowadzone w formie ćwiczeń obronnych zgodnie z:

1) wykazem ćwiczeń obronnych planowanych w danym roku kalendarzowym;

2) planem poszczególnych ćwiczeń obronnych, w którym określa się w szczególności cele, temat, formę, termin, miejsce, uczestników oraz główne przedsięwzięcia danych ćwiczeń;

3) zaleceniami koordynatora ćwiczeń obronnych dotyczącymi tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń obronnych.

2. Organizatorem szkolenia obronnego jest minister.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 są opracowywane przez dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do spraw obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „komórką do spraw obronnych”.

4. Pracownicy ministerstwa i jednostek organizacyjnych biorą udział w szkoleniu obronnym zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe, określonym w planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ministra lub kierownika jednostki organizacyjnej w szkoleniu obronnym, bierze w nim udział wyznaczona przez niego osoba.

§ 9.

1. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony, o których mowa w § 2 pkt 4, obejmuje:

1) określenie potrzeb materialnych, w szczególności w zakresie nieruchomości, urządzeń i sprzętu transportowego, oraz potrzeb w zakresie zasobów osobowych, w związku z wykonywaniem zadań obronnych;

2) składanie wniosków do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń na rzecz obrony;

3) przygotowanie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń na rzecz obrony.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa minister lub kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Zadania związane z przyjmowaniem świadczeń na rzecz obrony w ministerstwie realizuje komórka organizacyjna ministerstwa właściwa do spraw obsługi administracyjno-logistycznej.

§ 10.

1. Tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa § 2 pkt 5, obejmuje:

1) ustalenie procedur wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

2) przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania ministra podczas wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie ich trwania;

3) organizowanie funkcjonowania systemu stałych dyżurów ministra.

2. System stałych dyżurów ministra tworzy się na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć:

1) związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa i przekazywaniem decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych;

2) wynikających z planu zarządzania kryzysowego dla działu oraz z wprowadzonych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92), w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

§ 11.

1. Przygotowanie systemu kierowania ministra, o którym mowa § 2 pkt 6, obejmuje przygotowanie głównego stanowiska kierowania ministra.

2. System kierowania ministra zapewnia ministrowi możliwość kierowania działem w czasie funkcjonowania państwa w wyższych stanach gotowości obronnej.

§ 12.

Organizowanie współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation), o której mowa w § 2 pkt 7, obejmuje w szczególności:

1) wymianę informacji z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) współpracę podczas wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla środowiska cywilnego i pozamilitarnego;

3) wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego NATO.

§ 13.

1. Realizacja zadań w zakresie HNS, o której mowa w § 2 pkt 8, obejmuje w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;

2) zapewnienie właściwego działania punktów kontaktowych HNS w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych, w tym zabezpieczenie ciągłości obsady kadrowej, oraz aktualizację instrukcji funkcjonowania HNS;

3) koordynowanie realizacji zadań w zakresie HNS w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych;

4) opracowanie dokumentacji umożliwiającej realizację zadań, o których mowa w pkt 1-3;

5) wyznaczeniu w ministerstwie pełnomocnika ministra do spraw HNS.

2. Koordynację współpracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zapewnia pełnomocnik ministra do spraw HNS.

§ 14.

1. Kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych, o której mowa w § 2 pkt 9, obejmuje w szczególności weryfikację przygotowania jednostki organizacyjnej do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Kontrole realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych zarządza minister.

3. Zadania związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych koordynuje, w imieniu ministra, dyrektor komórki do spraw obronnych.

§ 15.

1. Komórka do spraw obronnych wspiera ministra w realizacji zadań obronnych.

2. Do zadań komórki do spraw obronnych należy w szczególności:

1) planowanie zadań obronnych w dziale oraz określanie sposobu i priorytetów ich realizacji;

2) podział zadań obronnych między komórki organizacyjne ministerstwa;

3) koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych przez komórki organizacyjne ministerstwa oraz jednostki organizacyjne;

4) zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;

5) sporządzenie:

a) planu operacyjnego funkcjonowania działu, w tym jednostek organizacyjnych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) programu pozamilitarnych przygotowań obronnych dla działu,

c) Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla działu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

6) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentacji, o których mowa w § 3 pkt 5;

7) przygotowanie ministerstwa do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

8) planowanie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych w czasie funkcjonowania państwa w wyższych stanach gotowości obronnej;

9) koordynowanie przygotowania głównego stanowiska kierowania ministra do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

10) współdziałanie z urzędami obsługującymi Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;

11) planowanie, organizowanie i prowadzenie:

a) szkoleń obronnych,

b) kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych;

12) sporządzanie i przekazywanie zawiadomień i wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

13) prowadzenie rejestru pracowników ministerstwa wyłączonych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 16.

Komórki organizacyjne ministerstwa, zgodnie z właściwością, uczestniczą w realizacji zadań obronnych, w szczególności:

1) analizują akty prawne i ich projekty, w tym opracowywane lub wydawane przez ministra, dotyczące zagadnień związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa i obronności oraz uwarunkowań funkcjonowania działu w czasie kryzysu i w czasie wojny;

2) uczestniczą w przygotowywaniu:

a) warunków organizacyjnych i prawnych wykonywania zadań obronnych,

b) warunków niezbędnych do organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów ministra i głównego stanowiska kierowania ministra,

c) struktury organizacyjnej oraz obsady personalnej głównego stanowiska kierowania ministra;

3) uczestniczą w opracowaniu:

a) planu operacyjnego funkcjonowania działu, w tym jednostek organizacyjnych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) projektów aktów prawnych i dokumentacji, o których mowa w § 3 pkt 5, w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych;

4) wspierają udział ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym na głównym stanowisku kierowania ministra;

5) współpracują z komórką do spraw obronnych w zakresie realizacji powierzonych jej zadań;

6) biorą udział w realizacji zadań operacyjnych wskazanych w dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji zadań obronnych;

7) opracowują i aktualizują karty realizacji zadań operacyjnych;

8) przekazują dane liczbowe i opisowe oceny stanu przygotowań obronnych na potrzeby sporządzenia Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla działu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

9) realizują inne zadania obronne zlecone przez ministra.

§ 17

. Komórka do spraw obronnych i komórki organizacyjne ministerstwa właściwe do spraw:

1) obsługi administracyjno-logistycznej,

2) budowy, rozwoju, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

- są odpowiedzialne za przygotowanie głównego stanowiska kierowania ministra.

§ 18.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za:

1) tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne;

2) przygotowanie jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) planowanie i realizację zadań obronnych przez jednostki organizacyjne;

4) uzgadnianie z ministrem zakresu zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne;

5) przekazanie danych liczbowych i opisowych ocen stanu przygotowań obronnych jednostki organizacyjnej na potrzeby sporządzenia Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla działu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują ministrowi dane i oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, których one dotyczą.

§ 19.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MEiN poz. 44).

§ 20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-15
  • Data wejścia w życie: 2024-05-16
  • Data obowiązywania: 2024-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA