REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 35

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I), Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III), Szkole Europejskiej we Frankfurcie, Szkole Europejskiej w Bergen (Królestwo Niderlandów) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz na stanowiska doradców pedagogicznych w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz. 2387 i 2639) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów na stanowiska:

1) nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) - 1 etat,

2) nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) - 1 etat,

3) nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III) - 1 etat,

4) nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie - 1 etat,

5) nauczyciela matematyki i informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Bergen (Królestwo Niderlandów) - 1 etat,

6) nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,

7) nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,

8) nauczyciela języka francuskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,

9) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,

10) doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) - 1 etat,

11) doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III) - 1 etat

- zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Adam Kalbarczyk, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Szef Polskiej Delegacji w Radzie Zarządzającej Szkół Europejskich;

2) zastępca przewodniczącego - Magda Witan, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie:

a) Bartłomiej Krasnowski, radca w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

b) Natalia Ojdana, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

c) Łucja Pawłowska, wizytator Szkół Europejskich do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

d) Ewa Stawecka, wizytator Szkół Europejskich do spraw szkoły średniej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 2.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 3.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej cztery osoby wchodzące w skład komisji.

§ 4.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej tych dokumentów pod względem spełniania przez kandydatów warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, konkursu nie przeprowadza się.

3. Przewodniczący informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 5.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem dopuszczonym do tego etapu.

2. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja może żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 7-minutową, prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji, przykładowy scenariusz zajęć lub wizję organizacji pracy na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, o które ubiega się kandydat. Prezentacja jest przedstawiana w języku nauczania na danym stanowisku, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela lub doradcy pedagogicznego na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, w szczególności znajomość:

a) nowoczesnych metod nauczania,

b) zasad oceniania,

c) organizacji pracy własnej,

d) autoewaluacji oraz ewaluacji pracy uczniów.

5. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

6. Komisja, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów, dokonuje oceny merytorycznej kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1.

§ 6.

1. Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, w głosowaniu tajnym. Każda z osób wchodzących w skład komisji może oddać jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów osób wchodzących w skład komisji obecnych na posiedzeniu.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów - wszyscy kandydaci, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja zarządza jeszcze jedno głosowanie według zasad określonych w ust. 3 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 7.

W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, może zostać przeprowadzony kolejny konkurs, zgodnie z zarządzeniem.

§ 8.

Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, komisja rozstrzyga w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 9.

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne na posiedzeniu.

§ 10.

Przewodniczący:

1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;

2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji o wyniku konkursu.

§ 11.

Minister Edukacji może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech osób wchodzących w skład komisji;

3) innych nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA