REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 39

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodnicząca - Barbara Nowacka - Minister Edukacji;

2) zastępca przewodniczącej - Paulina Piechna-Więckiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie:

a) dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki,

b) 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym naborze ofert ogłoszonym przez Ministra Edukacji.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącą Zespołu, niebędące członkami Zespołu, w szczególności osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań Zespołu oraz młodzieżowi przedstawiciele grup nieformalnych, których działalność dotyczy oświaty i wychowania.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z przedszkolami, szkołami i placówkami, w szczególności w zakresie:

1) organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek;

2) działalności edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;

3) rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej;

4) ruchu artystycznego;

5) praw dziecka i ucznia;

6) kompetencji kadry pedagogicznej i kierowniczej;

7) wyrównywania szans edukacyjnych;

8) działalności związanej z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży;

9) współpracy z rodzicami uczniów;

10) edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

§ 4.

1. Przewodnicząca Zespołu kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu oraz przewodniczy posiedzeniom;

2) ustala termin i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad;

3) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącej Zespołu zastępuje ją zastępca przewodniczącej Zespołu.

§ 5.

Zespół działa na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

1. Przewodnicząca Zespołu, zastępca przewodniczącej Zespołu oraz pozostali członkowie Zespołu mogą zlecać opracowanie ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby prac Zespołu.

2. Koszty ekspertyz, opinii i analiz pokrywa strona zlecająca ich opracowanie.

§ 7.

Przewodnicząca Zespołu, zastępca przewodniczącej Zespołu, członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu oraz zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu.

§ 8.

Przewodnicząca Zespołu, po zasięgnięciu opinii członków Zespołu:

1) ustala regulamin określający szczegółowy tryb działania Zespołu;

2) może powoływać grupy robocze do zadań należących do zakresu działania Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazana przez przewodniczącą Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-22
  • Data obowiązywania: 2024-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA