REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 40

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją”.

2. W ramach Komisji działają:

1) zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych;

2) zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Radosław Dąbrowski;

2) sekretarz - Anna Szczepańczyk;

3) członkowie:

a) zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych:

- Anna Cichecka,

- Bożena Koniorczyk,

- Anna Kościańska-Dobosz,

- Grażyna Ostrowska,

- Bożena Skomorowska,

- Wanda Sobiborowicz,

- Agnieszka Tymińska,

b) zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

- Mirjana Głaz,

- Bożena Jasiowska,

- Antonina Karpowicz-Zbińkowska,

- Bartłomiej Krasnowski,

- Beata Pietrzyk,

- Marcin Podlewski,

- Dorota Puławska,

- Beata Tarłowska,

- Janina Ewa Zalewska-Steć.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowanych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania opinii w sprawach wniosków, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, w szczególności zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji i jej zespołów.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Komisja i jej zespoły działają na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji i jej zespołów mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

§ 6.

Przewodniczący Komisji może zapraszać upoważnionych przedstawicieli innych instytucji do udziału - z głosem doradczym - w posiedzeniach Komisji lub zespołów.

§ 7.

1. Ustalenia Komisji i jej zespołów są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - członka Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Z posiedzenia Komisji i jej zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia i treść podjętych ustaleń.

4. Projekt protokołu jest udostępniany członkom odpowiednio Komisji lub zespołu z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

5. Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - członek Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 8.

Obsługę Komisji i jej zespołów zapewnia Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEiN poz. 56 oraz z 2023 r. poz. 43).

§ 10

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-25
  • Data obowiązywania: 2024-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA