Kategorie

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Dołącz do grona ekspertów
Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe od 12 lat prowadzi działalność polegającą na organizacji szkoleń dla pracowników działów kadrowo – płacowych oraz świadczeniu usług doradczych i eksperckich.

Posiadamy kompleksową wiedzę z zakresu zagadnień kadrowo-płacowych. Specjalizujemy się bowiem w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych i powiązanych z nimi zagadnieniach podatkowych.

Współpracujemy z wieloma wybitnymi trenera – ekspertami, którzy w codziennej pracy zajmują się problematyką kadrowo-płacową. Dysponują ogromną wiedzą praktyczną, stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności oraz na bieżąco śledzą zmiany w prawie.

Naszym Klientom proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych oraz szkolenia wewnętrzne, których tematyka i zakres dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta.

Od wielu lat rozwijamy serwis internetowy www.pckp.pl oraz regularnie publikujemy newsletter, za pośrednictwem którego oferujemy naszym Klientom nieodpłatny dostęp do artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Nasze publikacje regularnie czyta około 7.000 osób.

Świadczymy również obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kontakt:

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe Górski, Fiedorowicz Sp. J.
ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź

www.pckp.pl

e-mail: biuro@pckp.pl, szkolenia@pckp.pl

Dział Szkoleń Otwartych: (42) 235 30 60

Dział Szkoleń Wewnętrznych: (42) 235 30 14

Czy poniesione przez pracodawcę wydatki na poczęstunki oraz posiłki podczas spotkań biznesowych stanowią koszty podatkowe?
Polecenie pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych nie ma charakteru bezwzględnego. Pracownik może odmówić jego wykonania. Jednakże odmowa musi mieć uzasadnienie w przepisach prawa lub zasadach współżycia społecznego.
Uprzednie ukaranie pracownika karą porządkową nie wyłącza możliwości rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych na podstawie tego samego zdarzenia.
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Po powrocie pracownika do pracy u macierzystego pracodawcy okres korzystania z tego urlopu zostanie zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawniania pracownicze u tego pracodawcy.
Uzyskany przez pracownika tytułem używania samochodu prywatnego do celów służbowych przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzysta on ze zwolnienia od podatku jedynie w ściśle określonych w ustawie o podatku dochodowym sytuacjach.
Najniższe wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka godzinowa są to trzy niezwykle ważne pojęcia, których znaczenie powinien znać każdy pracodawca i pracownik. Niestety bardzo często można się spotkać z ich niewłaściwym rozumieniem i pomyłkami. W szczególności mylone są pojęcia najniższego wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika, który utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Niedostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej skutkować może dla pracodawcy bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 21 dni. Wniesienie odwołania po upływie tego terminu pozbawia pracownika możności obrony jego praw. Jednakże w przypadku gdy pracownik nie ponosi winy w uchybieniu terminowi na dokonanie czynności procesowej, może wnosić o jego przywrócenie.
W określonych ustawowo przypadkach nauczyciel, któremu dyrektor szkoły wypowiedział umowę o pracę, może przejść w stan nieczynny. W stanie nieczynnym nauczyciel nadal pozostaje w stosunku pracy i otrzymuje wynagrodzenie.
Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy. Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy powinien być wykazany w świadectwie pracy łącznie z urlopem podstawowym, czy też odrębnie.
Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów aktów wykonawczych. Zalicza się do nich m.in. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przyznane na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Krytyka pracodawcy wyrażona na portalach społecznościowych stanowić może naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Czy pracodawcy mają prawo monitorować aktywność pracowników na portalach społecznościowych?
Coraz częściej pracodawcy wprowadzają dodatkowy składnik wynagrodzenia w postaci premii za brak absencji chorobowej. Celem takiego działania jest ograniczenie procederu nadużywania korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich.
Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady wystawiania skierowań na badania lekarskie. W ilu egzemplarzach należy wydać skierowania na badania lekarskie? Czy skierowania na badania lekarskie należy archiwizować?
Rozróżnienie dyskryminacji od mobbingu jest bardzo trudne. Granica pomiędzy nimi jest bowiem niezwykle subtelna. Istnieją jednak cechy pozwalające zakwalifikować określone zachowania jako dyskryminację lub mobbing.
W celu wsparcia nauczycieli w realizacji ich obowiązków ustawodawca stworzył instytucję asystenta nauczyciela. Mimo że asystent nauczyciela musi posiadać kwalifikacje wymagane od nauczyciela w szkole podstawowej i wykonywać zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, którego wspiera, jego stosunek pracy reguluje Kodeks pracy.